Firma Michał Rogalski - Doradztwo została założona w 2017 r., a od 2021 r. przejęła wszelkie zobowiązania firmy iTexa Sp. z o.o. wraz z prawami do posługiwania się jej zarejestrowanym logo.

Prowadzimy działalność w obszarach:

  • doradztwa i szkoleń w dziedzinie udzielania i uzyskiwania zamówień publicznych,
  • przeprowadzania analiz rynku zamówień publicznych.
  • doradztwa w zakresie informatyzacji zamówień publicznych.

Odbiorcami naszych produktów są podmioty obowiązane do stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych, a także firmy ubiegające się o zamówienia udzielane z zastosowaniem zasad określonych tą ustawą.
Prowadzimy szkolenia PZP, dotyczące zakupu złożonych systemów teleinformatycznych oraz urządzeń o wysoce zaawansowanej technologii.
Prowadzone przez iTexa analizy rynku zamówień publicznych pozwalają na ocenę aktualnej sytuacji rynkowej. Stale monitorowana jest liczba postępowań o udzielenie zamówień publicznych w określonych branżach, wartość zawartych kontraktów,  a także prowadzony jest monitoring konkurencyjności postępowań.


Połączenie wiedzy prawniczej z informatyczną stanowi doskonałą podstawę do konsultowania projektów związanych z elektronizacją zamówień publicznych. Przed takim wyzwaniem stoi obecnie polski system zamówień publicznych w związku z wdrażaniem dyrektyw europejskich.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.