Doradzamy w informatyzacji

zamówień publicznych

iTexa dysponując unikalną wiedzą dotyczącą zarówno prawa zamówień publicznych, jak też wiedzą teleinformatyczną bierze chętnie udział w tworzeniu projektów systemów wspomagających udzielanie zamówień publicznych.

Informatyzacja zamówień publicznych stała się obecnie koniecznością, która wynika z określonych przepisów prawa. Więcej na ten temat przeczytać można obok (lub poniżej).

Stosowanie środków elektronicznych, niemal bez wyjątku jest konieczne w:

  • komunikacji zamawiającego z wykonawcami w tym w publikacji ogłoszeń,
  • składaniu ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
  • składaniu oświadczeń, w tym oświadczenia składanego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ),
  • prowadzeniu aukcji elektronicznej,
  • udzielaniu zamówień w licytacji elektronicznej,
  • prowadzeniu dynamicznego systemu zakupów.

Oprócz tych obligatoryjnych obszarów informatyzacji, które powinny być zapewnione centralnie, potrzeby zamawiających, szczególnie tych dużych są znacznie większe i z całą pewnością zaowocują wkrótce nowymi zamówieniami. W realizacji tych zamówień iTexa jest partnerem, który w ogromnym stopniu uprawdopodobnia sukces projektu.

Zapraszamy do współpracy.

Informatyzacja procesu udzielania zamówień publicznych nie wynika obecnie wyłącznie z naturalnej potrzeby przyspieszenia, ułatwienia i obniżenia kosztów udzielania zamówień, ale stała się wymaganiem określonym w dyrektywach europejskich. DYREKTYWA  2014/24/UE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 2014-02-26 w sprawie zamówień publicznych w art. 22 zobowiązuje państwa członkowskie do zapewnienia, że wszelka komunikacja i wymiana informacji odbywająca się na mocy dyrektywy, w szczególności elektroniczne składanie ofert, przeprowadzane są z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji. Postanowienia tej dyrektywy znalazły swoje pełne odzwierciedlenie w obowiązującej od dnia 1 stycznia 2021 r. ustawie - Prawo zamówień publicznych. Ustawa zobowiązała zamawiających do stosowania środków komunikacji elektroniczne także w przypadku zamówień i konkursów, których wartość nie zobowiązuje do stosowania dyrektywy.

Informatyzacja zamówień publicznych stała się zatem koniecznością, a jej niewdrożenie może wiązać się z poważnymi konsekwencjami, szczególne w przypadku zamówień współfinasowanych ze środków europejskich.

Centralny, bezpłatny system e-Zamówienia jest w trakcie realizacji. Dotychczas udostępnione zostały pierwsze moduły systemu. Wdrożono Moduł Postępowań, Moduł Ogłoszeń, Plan Postępowań, Komponent Komunikacji i tzw. moduł - Zarządca Logów. W styczniu 2021 r. udostępniono nowy Biuletyn Zamówień Publicznych. Kolejnymi modułami systemu, zgodnie z harmonogramem jego realizacji, są moduły składania Ofert/Wniosków, tzw. Komponent Kryptograficzny oraz moduł - Zarządca Kluczy. Do końca 2021 r. wdrożony ma być także Moduł  Ogłoszeń w zakresie ogłoszeń unijnych (TED) oraz tzw. eSender. Ten ostatni moduł umożliwi zamawiającym publikację ogłoszeń europejskich bezpośrednio z portalu e-Zamówienia.

Tymczasowo, dopóki system e-Zamówienia nie zostanie ukończony, Urząd Zamówień Publicznych udostępnił rozwiązanie tymczasowe, które pozwala zamawiającym i wykonawcom na wywiązanie się z obowiązków wynikających z obowiązującego prawa. To rozwiązanie tymczasowe to tzw. MiniPortal, który okazał się skutecznym rozwiązaniem w okresie przejściowym.

| tel.: (22) 211 22 41 | fax: (już nie używamy) | e-mail: biuro@itexa.pl | www: https://itexa.pl |