Doradzamy zamawiającym i wykonawcom

Firma iTexa stale współpracuje z zespołem ekspertów różnych branż z ogromnym doświadczeniem w udzielaniu i ubieganiu się o zamówienia publiczne. Grono współpracujących z nami specjalistów jest w stanie rozwiązywać najtrudniejsze problemy związane z zamówieniami publicznymi. Wyspecjalizowaliśmy się w zamówieniach dotyczących skomplikowanych urządzeń technicznych, w szczególności tych, których potencjalnymi dostawcami są przedsiębiorstwa przemysłu teleinformatycznego, a także zamówień w branżach farmacji, medycyny i ochrony środowiska. Nasza oferta kierowana jest zarówno do zamawiających, jak również do wykonawców i obejmuje:

Kompleksowe wsparcie ZAMAWIAJĄCYCH poprzez:

  1. Pomoc prawną w przygotowaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia obejmującą weryfikację:
    • zgodności opisu przedmiotu zamówienia z wymaganiami prawa,
    • wymagań stawianym wykonawcom,
      listy wymaganych dokumentów;
    • istotnych postanowień umowy lub wzoru umowy;
  2. Wsparcie, doradztwo i udział w pracach komisji przetargowych;
  3. Pomoc w przygotowaniu odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące opisu przedmiotu zamówienia oraz spraw formalno-prawnych prowadzonego postępowania;
  4. Pomoc w sporządzaniu protokołów postępowania;
  5. Wsparcie zamawiającego w przypadku wniesienia przez wykonawców lub uprawnione instytucje środków ochrony prawnej:
    • Przygotowywanie odpowiedzi na przekazane przez wykonawców informacje o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego lub zaniechaniu czynności, do której był on zobowiązany na podstawie ustawy;
    • Przygotowywanie odpowiedzi na odwołania wnoszone przez wykonawców;
    • Reprezentacja zamawiającego przed KIO lub sądem okręgowym;
  6. Wsparcie prawne przy ocenie zasadności objęcia tajemnicą przedsiębiorstwa fragmentów ofert lub wniosków;
  7. Doradztwo w przypadku zaistnienia zmowy przetargowej;
  8. Doradztwo prawne, w przypadku konieczności wprowadzania zmian w treści wcześniej zawartych umów w sprawie zamówień publicznych;
  9. Przygotowanie odwołań od wyników pokontrolnych.

Kompleksowe wsparcie WYKONAWCÓW poprzez:

  1. Pomoc prawną w ocenie prawidłowości przygotowania ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia pod kątem ew. zastosowania środków odwoławczych poprzez weryfikację:
    • zgodności opisu przedmiotu zamówienia z wymaganiami prawa,
    • wymagań stawianym wykonawcom,
    • listy wymaganych dokumentów;
    • istotnych postanowień umowy lub wzoru umowy pod względem zachowania zasady równości jej stron, równego traktowania wykonawców, zachowania zasad uczciwej konkurencji oraz ryzyk związanych z realizacją umowy;
  2. Pomoc w przygotowaniu pytań wykonawcy dotyczących spraw formalno-prawnych prowadzonego postępowania;
  3. Weryfikację przygotowanej przez wykonawcę oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu pod kątem zgodności z SIWZ.
  4. Przygotowanie pism związanych z wnoszeniem środków ochrony prawnej:
    • informacji o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego lub zaniechaniu czynności, do której był on zobowiązany na podstawie ustawy,
    • odwołania i skargi do sądu okręgowego,
  5. Reprezentację wykonawcy przed KIO lub sądem okręgowym;
  6. Reprezentację wykonawcy w postępowaniach dotyczących zmowy przetargowej lub naruszeniu uczciwej konkurencji.
  7. Wsparcie prawne przy ocenie zasadności objęcia tajemnicą przedsiębiorstwa fragmentów ofert lub wniosków.
| tel.: (22) 211 22 41 | fax: (już nie używamy) | e-mail: biuro@itexa.pl | www: https://itexa.pl |