Wysyłanie JEDZ

Niniejszy tekst opiera się w istotnym stopniu na informacjach zwartych w Instrukcji wydanej przez Urząd Zamówień Publicznych dostępnej TUTAJ, ale zawiera także pewne dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

Obowiązek użycia tych środków w komunikacji między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oraz oświadczeń, w tym właśnie jednolitego dokumentu wynika z art. 10a ustawy – Prawo zamówień publicznych. Jednocześnie ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, wprowadzająca ten artykuł zawiera także regulację wyrażoną w art. 17, w której ustawodawca w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych i niezakończonych przed dniem 18 kwietnia 2018 r., a w przypadku postępowań prowadzonych przez centralnego zamawiającego, przed dniem 18 kwietnia 2017 r., dopuścił możliwość składania oświadczeń, w tym jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia także w formie pisemnej. Obowiązek wyłącznego stosowania środków komunikacji elektronicznej w odniesieniu do jednolitego dokumentu był zatem odroczony, a okres tego odroczenia upłynął 18 kwietnia 2018 r.

W tym nowym stanie prawnym, zważywszy na to, że nie są jeszcze gotowe specjalistyczne rozwiązania teleinformatyczne, praktycznie jedynym środkiem komunikacji elektronicznej, którego użycie nie ogranicza konkurencji jest poczta elektroniczna.

Wykonawca powinien zatem z niej skorzystać wysyłając wypełniony, podpisany i zaszyfrowany formularz oświadczenia JEDZ, jako załącznik do wiadomości. Wiadomość zawierająca oświadczenie JEDZ wysłana musi być na adres podany przez zamawiającego w dokumentacji przetargowej przed terminem do składania ofert. W treści wiadomości nie należy podawać hasła pozwalającego na odszyfrowanie oświadczenia, gdyż to musi być niejawne dla stron postępowania do czasu otwarcia ofert.

W sytuacji, gdy zamawiający wskazał różne formaty, jako dopuszczalne pozostawiając wykonawcy wybór, zdecydowanie odradzamy przekazywanie oświadczenia w więcej, niż jednym formacie.