Sprawdzanie JEDZ

Oświadczenie JEDZ powinno być przed wysłaniem zamawiającemu dokładnie sprawdzone. Trzeba przy tym pamiętać, że nawet, gdy do jego wypełnienia zastosowano serwis ESPD, nie wyklucza to tego, że pewne pola niezbędne z punktu widzenia wymagań zmawiającego zostały pominięte lub zawierają błędy.

Wykonawca winien czynność tę wykonać z ogromną starannością. Błędy w JEDZ można wprawdzie później naprawić (art. 26 ust. 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych), tym niemniej każdy błąd powoduje spowolnienie postępowania, a w pewnych przypadkach może prowadzić nawet do konieczności jego unieważnienia. W interesie każdego działającego etycznie wykonawcy jest zatem dostarczenie oświadczenia JEDZ pozbawionego jakichkolwiek błędów.