Kalendarium postępowania

Ponowny wybór oferty najkorzystniejszej

Wybór oferty najkorzystniejszej II- Informacja

2018-03-15

2018-03-12

Unieważnienie czynności

Unieważnienie czynności oceny i wyboru oferty najkorzystniejszej - Informacja

Wybór oferty najkorzystniejszej I

Wybór oferty najkorzystniejszej - Informacja

2018-02-27

2017-12-04 11:30

Termin składania ofert

Termin zadawania pytań

Termin zwracania się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

2017-11-08

2017-10-30

Termin do wnoszenia odwołań

Termin do wnoszenia odwołań wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ

Ogłoszenie postępowania

Ogłoszenie postępowania w TED i początek biegu terminu na ew. odwołania

2017-10-19