PRAWO KRAJOWE OBOWIĄZUJĄCE-ROZPORZĄDZENIA
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW zmieniające rozporządzenie w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRZĘDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia

OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW w sprawie wysokości wynagrodzenia przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i pozostałych członków Rady Zamówień Publicznych

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW w sprawie trybu postępowania w zakresie oceny występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW w sprawie wykazu dokumentów publicznych i druków o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW w sprawie wzoru ogłoszenia o koncesji na usługi zamieszczanego w Biuletynie Zamówień Publicznych

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych

© iTexa Sp. z o.o.