PRAWO KRAJOWE OBOWIĄZUJĄCE-USTAWY
USTAWA  Prawo zamówień publicznych

USTAWA  o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

USTAWA  o partnerstwie publiczno-prywatnym

USTAWA  o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi

USTAWA  o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym

USTAWA  o świadczeniu usług drogą elektroniczną

USTAWA  o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

USTAWA  Kodeks cywilny

USTAWA  Kodeks postepowania cywilnego

USTAWA  o finansach publicznych

USTAWA  o drogach publicznych

USTAWA  o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych

© iTexa Sp. z o.o.