PRAWO EUROPEJSKIE OBOWIĄZUJĄCE-ROZPORZĄDZENIA




ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 2015/1986 ustanawiające standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych i uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 842/2011

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/7 ustanawiające standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 213/2008 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV

© iTexa Sp. z o.o.