PRAWO EUROPEJSKIE OBOWIĄZUJĄCE-DYREKTYWY
DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/24/UE  w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 2004/17/WE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/23/UE w sprawie udzielania koncesji

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/81/WE w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa i zmieniająca dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/43/WE w sprawie uproszczenia warunków transferów produktów związanych z obronnością we Wspólnocie

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/55/UE w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych

DYREKTYWA RADY 89/665/EWG w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do stosowania procedur odwoławczych w zakresie udzielania zamówień publicznych na dostawy i roboty budowlane

DYREKTYWA RADY 92/13/EWG koordynująca przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne odnoszące się do stosowania przepisów wspólnotowych w procedurach zamówień publicznych podmiotów działających w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i telekomunikacji

© iTexa Sp. z o.o.