Kalendarium postępowania

Termin składania ofert

Zmodyfikowany termin do składania ofert

2017-12-04 11:30

2017-11-08

Termin zadawania pytań

Termin zwracania się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Termin do wnoszenia odwołań

Termin do wnoszenia odwołań wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ

2017-10-30

2017-10-19

Ogłoszenie postępowania

Ogłoszenie postępowania w TED i początek biegu terminu na ew. odwołania