Kalendarium E-ZAMÓWIEŃ

Do wdrożenia Platformy e-Zamówienia pozostało:

Obowiązek komunikacji elektronicznej

Wejście w życie obowiązku komunikacji zamawiającego z wykonawcą wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej

2018-10-18

2018-10-01

Wdrożenie Platformy e-Zamówienia

Termin realizacji etapu projektu budowy Platformy e-Zamówienia polegającego na zakończeniu wdrożenia, zgodnie z OPZ zamówienia z dnia 19 października 2017 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło przetarg nieograniczony na "Zaprojektowanie, budowa i wdrożenie Platformy e-Zamówienia wraz z usługą hostingu"

2017-10-19

2017-08-11

Podpisanie porozumienia o dofinansowane

Centrum Projektów Polska Cyfrowa oraz Ministerstwo Cyfryzacji działające w partnerstwie z Urzędem Zamówień Publicznych podpisały Porozumienie o dofinansowanie projektu „E-zamówienia – elektroniczne zamówienia publiczne”

Wejście w życie rozporządzenia w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej...

Wejście w życie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych

2017-07-11

2017-06-27

Przyznanie dofinansowania

CPPC przekazało informację, że wniosek dla projektu e-zamówienia w wyniku oceny merytorycznej spełnił kryteria merytoryczne II stopnia określone dla Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa obowiązujące dla naboru nr POPC.02.01.00-IP.01-00-004/16, w związku z czym przedmiotowy projekt otrzymał pozytywną rekomendację Komisji Oceniającej i tym samym otrzymał dofinansowanie.

Konferencja e-administracja dla biznesu

Podczas konferencji przedstawiono informacje o realizacji Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa, ze szczególnym omówieniem planów i statusu prac dotyczących cyfryzacji procesu udzielania zamówień publicznych w Polsce, a także planach integracji platformy e-Zamówień z centralną platformą do  e-fakturowania.

2017-05-24

2017-05-22

Spotkanie MC i UZP z samorządowcami

Warsztaty, na których zaprezentowane zostały założenia projektu „e-Zamówienia – elektroniczne zamówienia publiczne” i omówione zostały plany elektronizacji procesów zamówień publicznych, a także plany udostępnienia centralnej platformy do obsługi e-zamówień.

Spełnienie wymagań formalnych

CPPC przekazało informację, że wniosek dla projektu e-zamówienia spełnia kryteria oceny formalnej

2017-04-27

2017-04-18

Zamawiający centralny - obowiązek komunikacji elektronicznej

Wejście w życie obowiązku komunikacji zamawiającego centralnego z wykonawcą wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Prezentacja PIIT

Prezentacje rozwiązań technologicznych przydatnych w budowie platformy e-zamówień

2017-04-05

2017-03-31

Złożenie do CPPC wniosku

Złożenie do CPPC Wniosku o Dofinansowanie projektu w ramach II Osi priorytetowej POPC

Wejście w życie ustawy PZP

Wejście w życie ustawy PZP wprowadzającej obowiązek komunikacji elektronicznej

2016-07-28