Ogłoszenia o zamówieniach
(usługi informatyczne)

Lista ogłoszeń o zamówieniach wszczętych w ciągu 60 dni od dnia aktualizacji
Ostatnia aktualizacja: 2020-10-19 09:10:54
NrZ dniaOtwarcieTrybPrzedmiotZamawiającyMiejscowość
TED493967-20202020-10-192020-11-19PNOŚwiadczenie usługi utrzymania, serwisu i rozwoju systemu teleinformatycznego SI-PBP, nr sprawy PN-238/20/DW/MZNARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ—CURIE – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
TED493965-20202020-10-192020-11-19PNOZakup wraz z wdrożeniem systemu informatycznego pełniącego rolę macierzy edukacyjnej, dla potrzeb realizacji zadań w projekcie „Kształcenie dla rozwoju sektora usług dla biznesu w Opolu”UNIWERSYTET OPOLSKIOpole
BZP598941-N-20202020-10-172020-10-26PNODostawa oprogramowania na potrzeby Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach "Radio Kielce" SA.POLSKIE RADIO ROZGŁOŚNIA REGIONALNA RADIO KIELCE S.A.Kielce
TED490171-20202020-10-162020-11-19PNOWdrożenie mechanizmów zapobiegających wyciekowi danych osobowych oraz szyfrowania infrastruktury informatycznej służącej do ich przetwarzaniaUNIWERSYTET MARII CURIE—SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIELublin
TED488165-20202020-10-162020-11-18PNODostawa infrastruktury informatycznej i architektury technicznej oraz sprzętu komputerowego z oprogramowaniemMAŁOPOLSKI SZPITAL ORTOPEDYCZNO—REHABILITACYJNY IM. PROF. BOGUSŁAWA FRAŃCZUKAKraków
BZP598933-N-20202020-10-162020-10-26PNODostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu.AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIUPoznań
BZP598862-N-20202020-10-162020-10-26PNODostawa licencji wraz ze wsparciem i przedłużenie wsparcia na oprogramowanie CommVaultCENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIUWrocław
BZP598637-N-20202020-10-162020-10-26PNODostawa i wdrożenie systemu typu PAM (Privileged Account Management) do zarządzania kontami uprzywilejowanymiBANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNYWarszawa
BZP598493-N-20202020-10-162020-10-27PNOŚwiadczenie na rzecz Zamawiającego usług Technical Advisory & ManagmentNARODOWY BANK POLSKI—DEPARTAMENT KOORDYNACJI I REALIZACJI ZAKUPÓWWarszawa
BZP598339-N-20202020-10-162020-10-28PNOŚWIADCZENIE USŁUG WYDAWNICZYCH DLA DWÓCH CZASOPISM: „HUMAN MOVEMENT” I „PHYSIOTHERAPY QUARTERLY” DLA AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIUAKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIUWrocław
BZP598236-N-20202020-10-162020-10-26PNOZakup i dostawa telefonów komórkowych wraz z kartami SIM, zakup kart SIM i świadczenie usług telefonii komórkowej oraz świadczenie usług mobilnego dostępu do internetu, dostawa kart telemetrycznych SIM i świadczenie usług wymiany danych informatycznych z zastosowaniem transmisji pakietowej GPRS (telemetria) dla Policji woj. zachodniopomorskiegoKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJISzczecin
BZP598200-N-20202020-10-162020-10-26PNOModyfikacja modelu kosztowo-popytowegoURZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJWarszawa
BZP597398-N-20202020-10-162020-10-26PNODostawa, wdrożenie i utrzymanie zaawansowanego systemu ochrony stacji końcowych użytkowników oraz serwerów w formie usługi.WOJEWÓDZTWO LUBELSKIELublin
BZP597189-N-20202020-10-162020-11-09PNODostawa, wdrożenie i utrzymanie systemu informatycznego wspomagającego monitoring projektu „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”.PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WARSZAWIEWarszawa
BZP596878-N-20202020-10-162020-10-26PNORealizacja usługi utrzymania i wsparcia technicznego Systemu wspierającego obsługę wniosków aplikacyjnych oraz projektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020.PAŃSTWOWA JEDNOSTKA BUDŻETOWA—CENTRUM PROJEKTÓW EUROPEJSKICHWarszawa
BZP594486-N-20202020-10-162020-10-26PNODostawa kompleksowego środowiska serwerowego, oprogramowania systemowego oraz usługi migracji, konfiguracji wraz z rozbudową istniejącego oprogramowania HIS.SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJHajnówka
BZP598231-N-20202020-10-152020-10-26PNOŚwiadczenie usług opieki serwisowej i powdrożeniowej Oprogramowania i systemu informatycznego SIMPLE.ERP dla Instytutu Transportu SamochodowegoINSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGOWarszawa
BZP598214-N-20202020-10-152020-10-23PNOPrzedłużenie wsparcia producenta na oprogramowanie IBMCENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIUWrocław
BZP598118-N-20202020-10-152020-10-23PNORozbudowa funkcjonującego w Zarządzie Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ systemu PZGiK o nowe elektroniczne usługi publiczne i wdrożenie Portalu Branżowego wraz ze szkoleniami i dostawą licencjZARZĄD GEODEZJI I KATASTRU MIEJSKIEGO GEOPOZPoznań
BZP598061-N-20202020-10-152020-10-26PNOAktualizacja baz danych PGiK w Starostwie Powiatowym w LeskuPOWIAT LESKILesko
BZP597845-N-20202020-10-152020-10-30PNOBudowa świetlicy gminnej w Zbijowie Małym – II EtapGMINA MIRÓWMirów
BZP597651-N-20202020-10-152020-10-23PNODostawa systemów informatycznych e-zamówienia i e-rekrutacje wraz z instalacją i konfiguracją w modelu SaaS w ramach projektu pn. Cyfrowe Proszowice – nowoczesne zarządzanie w administracji realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, II Osi Priorytetowej Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracjaGMINA PROSZOWICEProszowice
TED486425-20202020-10-142020-11-18PNOBudowa gospodarek pomocniczych dla urządzeń i instalacji produkcyjnych wraz z powiązaniami do infrastruktury zakładu w Ec PruszkówPGNIG TERMIKA S.A.Warszawa
TED485691-20202020-10-142020-10-26PNOŚwiadcz. usługi Multikanałowego Centrum Pomocy Przedsiębiorcy ze stale aktualizow. bazą wiedzy dostępn.za pomocą różn. środk. komunik. elektron., tworzon. na potrzeby funkcjon. Punktu Informacji dla PrzedsMINISTERSTWO ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGIIWarszawa
TED485664-20202020-10-142020-11-16PNOUtrzymanie infrastruktury obszarowego systemu sterowania ruchem i systemu tunelowego w ŁodziMIASTO ŁÓDŹ – ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTUŁódź
TED485649-20202020-10-142020-10-28PNOZakup usługi Oracle Paas & IaaS Universal Credit lub usługi równoważnej oraz zakup usługi producenckich konsultacji eksperckich i usługi Cloud Priority Support dla dostarczonej usługiMINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJWarszawa
TED485631-20202020-10-142020-11-17PNOUsługa utrzymania i wsparcia technicznego zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie zasobami (ZSIWZZ) KPRM (środowisko testowe i produkcyjne) wykonanego na bazie systemu QuoruKANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓWWarszawa
TED485626-20202020-10-142020-11-17PNOŚwiadczenie usług utrzymania i wsparcia portali www UKNF wraz z podległą mu infrastrukturąURZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGOWarszawa
TED484556-20202020-10-142020-11-16PNODostawa laboratoryjnego systemu informatycznego dla Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – DZPUCK.262.115.2020UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGOWarszawa
TED484527-20202020-10-142020-11-17PNOOpracowanie platformy VR/AR na potrzeby dydaktyczne: platformy informatycznej dydaktyczno-edukacyjno-klinicznejWARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY, DZIAŁ ZAKUPÓW PROJEKTOWYCH CENTRUM BIBLIOTECZNO—INFORMACYJNEWarszawa
BZP597501-N-20202020-10-142020-10-26PNOPromocja w mediach (zadanie 1, zadanie 2, zadanie 3) na lata 2020 - 2022 w ramach projektu pn.: „Kooperacyjne Opolskie – profesjonalne otoczenie biznesu II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020"OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKIOpole
BZP597479-N-20202020-10-142020-10-29PNOModernizacja pracowni informatyczno - językowej w ramach projektu „Nowoczesne kształcenie w Mieście Grybów” - część 1 – sieć LAN i energetyczna oraz meble.BURMISTRZ MIASTA GRYBÓWGrybów
BZP597429-N-20202020-10-142020-10-23PNODostawa do siedziby zamawiającego sprzętu komputerowego, oprogramowaniaAKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTEGdynia
BZP597244-N-20202020-10-142020-10-22PNOPrzedmiotem zamówienia jest zakup usług serwisowych dla posiadanego przez Łódzki Ośrodek Geodezji sprzętu komputerowego i oprogramowania w pięciu zadaniach częściowych.ŁÓDZKI OŚRODEK GEODEZJIŁódź
BZP597035-N-20202020-10-142020-10-23PNODostawa i wdrożenie systemu wirtualizacji stacji roboczych oraz usługi w zakresie wsparcia technicznego tego systemuURZĄD REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCHWarszawa
BZP596665-N-20202020-10-142020-10-23PNOUSŁUGA DIGITALIZACJI ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH Z ORYGINAŁÓW BIBLIOTEKI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGOUNIWERSYTET ŁÓDZKIŁódź
BZP596486-N-20202020-10-142020-10-26PNOZarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi nr 2911 pomiędzy Gałkowem Dużym i Gałkowem Małym, Gmina Koluszki.”URZĄD MIEJSKI W KOLUSZKACHKoluszki
BZP596326-N-20202020-10-142020-10-22PNOUsługę dostępu do sieci InternetMINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCIWarszawa
BZP595983-N-20202020-10-142020-10-27PNOŚwiadczenie usług transmisji danych oraz dostępu do sieci Internet.STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIUPoznań
BZP595940-N-20202020-10-142020-10-22PNOZakup usługi przedłużenia prawa użytkowania i subskrypcji oprogramowania komputerowego oraz zakup oprogramowania informatycznego wykorzystywanego w SOP.SŁUŻBA OCHRONY PAŃSTWAWarszawa
BZP591674-N-20202020-10-142020-11-03PNOUsługa stworzenia specyfikacji projektu IT oraz koordynowanie realizacji projektuAGENCJA ROZWOJU POMORZA S.A.Gdańsk
BZP591521-N-20202020-10-142020-10-22PNOŚwiadczenie usługi Wsparcia Technicznego Systemu ITS w zakresie Systemu Zarządzania Transportem Publicznym oraz Systemu Informacji dla Podróżnych zgodnie z Umową oraz OPZZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W POZNANIUPoznań
TED482760-20202020-10-132020-11-16PNOUsługa wsparcia i rozwoju systemu informatycznego SI EmerytBIURO EMERYTALNE SŁUŻBY WIĘZIENNEJWarszawa
TED481879-20202020-10-132020-11-16PNOWdrożenia i integracja oprogramowania szpitalnego dla Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc, Oddział Terenowy w Rabce-Zdroju w ramach dwóch komplementarnych projektów e-usługi i MSIMINSTYTUT GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC, ODDZIAŁ TERENOWY IM. JANA I IRENY RUDNIKÓW W RABCE—ZDROJU INSTYTUT BADAWCZYRabka-Zdrój
BZP596951-N-20202020-10-132020-10-22PNOModyfikacja bazy JPOAT2,0 w latach 2020-2021.GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKAWarszawa
BZP596847-N-20202020-10-132020-10-21PNOstworzenie dostępnej strony internetowej Biura ds. Osób Niepełnosprawnych AGH w ramach projektu POWR.03.05.00-00-A076 - KC-zp.272-480/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICAKraków
BZP596616-N-20202020-10-132020-10-21PNOModernizacja aplikacji webowej biura oraz wykonanie aplikacji webowej stydyinbydgoszcz.pl dla Biura Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację projektu „Stawiamy na rozwój UKW” dofinansowanego ze środków Unii EuropejskiejUNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGOBydgoszcz
BZP595440-N-20202020-10-132020-10-21PNOŚwiadczenie usług serwisowych dla infrastruktury klimatyzacji i zasilania.GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFIIWarszawa
BZP588491-N-20202020-10-132020-10-22PNOSerwis pogwarancyjny sprzętu serwerowego HPE oraz dostarczenie pakietów wsparcia technicznego na macierze dyskowe HPECENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH W BIAŁYMSTOKUBiałystok
TED479339-20202020-10-122020-11-13PNODostawa/modernizacja/integracja/wdrożenie oprogramowania dla uruchomienia e-usług w Gminie Złotoryja w ramach projektu „Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców gminy Krotoszyce, gminy wiejskiej …GMINA ZŁOTORYJAZłotoryja
BZP596349-N-20202020-10-122020-10-20PNOUsługa wsparcia technicznego w zakresie utrzymania i rozwoju wdrożonego w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi systemu AppMedicaUNIWERSYTET MEDYCZNYŁódź
BZP596304-N-20202020-10-122020-10-20PNODostawa urządzeń do zabezpieczenia poczty email wraz z agregatem prądotwórczym na potrzeby Ośrodka Eksploatacji Zarządzania MSK Olman Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie w OlsztynieUNIWERSYTET WARMIŃSKO—MAZURSKI W OLSZTYNIEOlsztyn
BZP596022-N-20202020-10-122020-10-20PNOWykonanie modernizacji i aktualizacji baz danych ewidencji gruntów i budynków (EgiB) dla Powiatu ZduńskowolskiegoPOWIAT ZDUŃSKOWOLSKIZduńska Wola
BZP595316-N-20202020-10-122020-10-20PNOINWENTARYZACJA PUNKTÓW OSNOWY WYSOKOŚCIOWEJ ORAZ WYKONANIE PROJEKTU TECHNICZNEGO MODERNIZACJI SZCZEGÓŁOWEJ OSNOWY WYSOKOŚCIOWEJ NA OBSZARZE POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGOSTAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJŁęczna
BZP595108-N-20202020-10-122020-10-20PNOOpracowanie i wdrożenie repozytorium zasobów cyfrowych NCK wraz z wsparciem technicznym i pracami rozwojowymi podczas wdrożeniaNARODOWE CENTRUM KULTURYWarszawa
BZP595014-N-20202020-10-122020-10-22PNODostawa pełnego systemu sieci bezprzewodowej (WiFi)UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGOBydgoszcz
BZP593669-N-20202020-10-122020-10-20PNOPrzeprowadzenie prac rozwojowych nad systemem obsługi naborów i zarządzania dokumentacją w programach dotacyjnych i stypendialnych w Narodowym Centrum Kultury oraz świadczenie usług serwisowych i wsparcia technicznegoNARODOWE CENTRUM KULTURYWarszawa
TED476623-20202020-10-092020-10-22PNOZakup wsparcia technicznego dla posiadanego przez Zamawiającego systemu telefonii IP, wraz z zapewnieniem łączy SIP Trunk oraz świadczenie usług telekomunikacyjnychMINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJWarszawa
TED476480-20202020-10-092020-11-12PNOŚwiadczenie usług informatycznego doradztwa technicznego w ramach projektu „E-zdrowie dla Mazowsza 2”WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIEWarszawa
TED476406-20202020-10-092020-10-22PNOZakup usługi opieki serwisowej na oprogramowanie SAP wspierające funkcjonowanie Systemu Wspomagania Ekonomiki Zakładu (SWEZ)ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCHWarszawa
TED474688-20202020-10-092020-11-10PNODostawa odnowień wsparcia technicznego producenta dla posiadanych urządzeń i licencji Fortinet oraz zakup dodatkowych licencji na potrzeby sądów powszechnych apelacji gdańskiejSĄD APELACYJNY W GDAŃSKUGdańsk
TED474643-20202020-10-092020-11-19PNOBudowa, dostarczenie i wdrożenie e-usług, dodatkowych funkcjonalności oraz ich integracja z oprogramowaniem i systemami centralnymi SPSK nr 1 PUM – ZP-261-48/2020SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 PUMSzczecin
BZP595764-N-20202020-10-092020-10-19PNOAktualizacja oprogramowania do tworzenia kopii zapasowychZARZĄD GEODEZJI I KATASTRU MIEJSKIEGO GEOPOZPoznań
BZP595698-N-20202020-10-092020-10-19PNOPrzebudowa strony internetowej i przygotowanie aplikacji mobilnej do samodzielnego zwiedzania Miejsca Pamięci Narodowej w ŁambinowicachCENTRALNE MUZEUM JEŃCÓW WOJENNYCHOpole
BZP595661-N-20202020-10-092020-10-19PNOZakup rocznego wsparcia ProSupport Plus dla macierzy Dell EMC.POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZARzeszów
BZP595574-N-20202020-10-092020-10-19PNODostawa licencji oprogramowania bazodanowego MicrosoftCENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIUWrocław
BZP595399-N-20202020-10-092020-10-27PNOWykonanie modyfikacji w module Magazyn Zintegrowanego Systemu Zarządzania z usługą wsparcia eksploatacji.MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI CENTRALNY ZARZĄD SŁUŻBY WIĘZIENNEJWarszawa
BZP595393-N-20202020-10-092020-10-23PNOZakup, dostawę i montaż cyfrowego aparatu mammograficznego wraz z pracami adaptacyjnymi pomieszczeń oraz rozbudową systemu ArPACS” dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego w PiasecznieSAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGOPiaseczno
BZP595199-N-20202020-10-092020-10-20PNOMultimedialne Przedszkole – wyposażenie pracowni informatycznej w Publicznym Przedszkolu nr 30 im. Krasnala Hałabały w KaliszuPUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 30 IM KRASNALA HAŁABAŁY W KALISZUKalisz
BZP595186-N-20202020-10-092020-10-19PNOPrzedłużenie asysty technicznej OracleNAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
BZP594570-N-20202020-10-092020-10-20PNOZakup infrastruktury informatycznej w ramach projektu „Rozwój e-usług publicznych w Gminie Zembrzyce”GMINA ZEMBRZYCEZembrzyce
BZP595122-N-20202020-10-082020-10-20PNOPrzeprowadzenie kampanii informacyjno- edukacyjnej w ramach projektu „Zwiększenie efektywności instalacji do odzysku surowców wtórnych w Zakładzie Gospodarki Odpadami Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy”MIĘDZYGMINNY KOMPLEKS UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW PRONATURA SP. Z O.O.Bydgoszcz
BZP595085-N-20202020-10-082020-10-16PNOOpracowanie założeń dla korpusu metatekstowego jako modułu bazy danych anotowanych tekstów - komponentu infrastruktury technologii językowych w ramach projektu „CLARIN – Wspólne Zasoby Językowe i Infrastruktura Technologiczna” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Priorytet IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.2: Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki.POLITECHNIKA WROCŁAWSKAWrocław
BZP594764-N-20202020-10-082020-10-16PNOUsługi programistyczne i lingwistyczne w ramach projektu „CLARIN – Wspólne Zasoby Językowe i Infrastruktura Technologiczna” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Priorytet IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.2: Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki - zadania.POLITECHNIKA WROCŁAWSKAWrocław
BZP594624-N-20202020-10-082020-10-16PNOŚwiadczenie usługi w zakresie nadzoru autorskiego i serwisu Oprogramowania Aplikacyjnego oraz zakupu dodatkowych licencji firmy Kamsoft.SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJPuławy
BZP593275-N-20202020-10-082020-10-16PNOUsługa wsparcia serwisowego oraz asysty technicznej dla macierzy Hitachi Vantara VSP G600 na rzecz Biblioteki NarodowejBIBLIOTEKA NARODOWAWarszawa
BZP593088-N-20202020-10-082020-10-19PNODostawa z wdrożeniem oprogramowania spełniającego funkcję systemu blended learning wraz z urządzeniami, sprzętu komputerowego oraz aparatu i oprogramowania do terapii EEG biofeedback.ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3Wrocław
BZP592873-N-20202020-10-082020-10-16PNOPrzedmiotem zamówienia jest udostępnienie w drodze licencji wraz z hostingiem oraz obsługą techniczną i technologiczną platformy zdalnego dostępu do materiałów multimedialnych zwaną dalej Platformą opartą o technologie filmu na życzenie zwanej dalej VOD oraz transmisji na żywo zwanej dalej LiveStream.EUROPEJSKIE CENTRUM FILMOWE CAMERIMAGEToruń
BZP583332-N-20202020-10-082020-10-16PNOŚwiadczenie usług w zakresie nadzoru autorskiego i serwisu szpitalnego systemu informatycznego InfoMedica/AMMSWOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W BIAŁEJ PODLASKIEJBiała Podlaska
TED472246-20202020-10-072020-10-19PNOAsysta techniczna w ramach projektu „Konto przedsiębiorcy – usługi online w jednym miejscu” oraz projektu „e-doręczenia – usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego w Polsce”MINISTERSTWO ROZWOJUWarszawa
TED472200-20202020-10-072020-11-09PNOUtrzymanie i wsparcie techniczne oraz świadczenie usług telekomunikacyjnych i transmisji danych dla Systemu ZL2020 oraz Systemu ECAM2020KOMENDA GŁÓWNA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACYWarszawa
TED472158-20202020-10-072020-11-10PNOZakup usług wsparcia dla oprogramowania SAP BOURZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGOWarszawa
TED471212-20202020-10-072020-11-06PNORozbudowa wdrożonego w Banku Gospodarstwa Krajowego rozwiązania „Network awareness and visibility (NAV)” firmy Fidelis CybersecurityBANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGOWarszawa
BZP594415-N-20202020-10-072020-10-15PNOPrzedmiotem zamówienia jest: ,,IPS – Integracja formularzy wniosków elektronicznych i aplikacji dziedzinowych” na potrzeby projektu „Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi – IPS” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.ŁÓDZKI OŚRODEK GEODEZJIŁódź
BZP594261-N-20202020-10-072020-10-16PNOZakup sprzętu serwerowego wraz z usługami instalacji i konfiguracji dla Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w ŁodziWOJEWÓDZKI ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I REHABILITACJIŁódź
BZP593559-N-20202020-10-072020-10-15PNO„Opracowanie w programie Muscat w międzynarodowej bazie źródeł muzycznych Répertoire International des Sources Musicales (RISM) metadanych dla pierwodruków i wczesnych wydań znajdujących się w zbiorach Biblioteki Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina wytypowanych do POPC „Dziedzictwo chopinowskie w otwartym dostępie” – 2 części oraz metadanych dla źródeł muzyki polskiej okresu od XVI do XIX wieku znajdujących się w Warszawskim Towarzystwie muzycznym (PL-Wtm), Archiwum i Bibliotece Krakowskiej Kapituły Katedralnej na Wawelu (PL-Kk) i korekta istniejących już rekordów w RISM ze zbiorów Archiwum Jasnogórskiego (PL-CZ) wytypowanych do POPC „Dziedzictwo muzyki polskiej w otwartym dostępie – 17 części”NARODOWY INSTYTUT FRYDERYKA CHOPINAWarszawa
TED469527-20202020-10-062020-11-20PNOZawarcie umów ramowych na rozwój kompleksowego systemu informatycznego ZUSZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCHWarszawa
BZP593847-N-20202020-10-062020-10-14PNOWyposażenie laboratorium komputerowego dla Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu w ramach Dydaktycznej inicjatywy doskonałościMAŁOPOLSKA UCZENIA PAŃSTWOWA IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIUOświęcim
BZP593735-N-20202020-10-062020-10-15PNODostawa oprogramowania niezbędnego do realizacji projektu pn. „Portal e-mieszkańca”GMINA BIAŁOBRZEGIBiałobrzegi
BZP593574-N-20202020-10-062020-10-14PNOObsługa serwisowa i wsparcie techniczne dla wszystkich dostępnych funkcji na okres 12 miesięcy dla posiadanych przez Zamawiającego urządzeń Next Generation FirewallMAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCHWarszawa
BZP593359-N-20202020-10-062020-10-14PNOWymiana ruterów brzegowychNARODOWY BANK POLSKI—DEPARTAMENT KOORDYNACJI I REALIZACJI ZAKUPÓWWarszawa
TED466838-20202020-10-052020-11-06PNOZapewnienie specjalistów IT do realizacji zadań określonych przez zamawiającego na okres 36 miesięcyAGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWAWarszawa
TED466816-20202020-10-052020-11-05PNOUsługi dotyczące portalu informacyjno-usługowego Emp@tia (PIU Emp@tia)MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJWarszawa
TED466739-20202020-10-052020-11-05PNORealizacja projektu pn. „Wprowadzenie nowoczesnych e-Usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia” przez Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w KrakowieUNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIEKraków
TED465980-20202020-10-052020-11-05PNOAC/BZP/242-204/2020 Dostawa i wdrożenie multimedialnej i interaktywnej platformy szkoleniowo-edukacyjnej on-line z możliwością kastomizacji i personalizacji w związku z realizacją projektu (...)POLITECHNIKA WROCŁAWSKAWrocław
BZP593224-N-20202020-10-052020-10-14PNODostawa, instalacja i konfiguracja 73 fabrycznie nowych, nieużywanych, nieuszkodzonych komputerów przenośnych o przekątnej ekranu 15,6” typu notebook wraz z oprogramowaniem, myszką i torbą do przechowywania w związku z realizacją przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 ”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 – Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W TORUNIUToruń
BZP593149-N-20202020-10-052020-10-15PNOInformatyzacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejska Przychodnia Zdrowia w ZąbkachSPZOZ MIEJSKA PRZYCHODNIA ZDROWIAZąbki
BZP592953-N-20202020-10-052020-10-14PNODostawa komputerów wraz z monitorami, wsparcia gwarancyjnego (wsparcie typu 9x5 SBD) dla półki do macierzy IBM v3700 Storwize oraz aktualizacji terminowej licencji Enova365 na okres 1 rokuGMINA WROCŁAW—ZARZĄD GEODEZJI, KARTOGRAFII I KATASTRU MIEJSKIEGO WE WROCŁAWIUWrocław
BZP591427-N-20202020-10-052020-10-14PNOZaprojektowanie, utworzenie i wdrożenie strony internetowejUNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHKatowice
BZP590596-N-20202020-10-052020-10-13PNODostawa urządzeń aktywnych wraz ze wsparciem dla wydzielonej światłowodowej sieci teleinformatycznejMINISTERSTWO FINANSÓWWarszawa
TED464747-20202020-10-022020-11-04PNOZapewnienie wsparcia technicznego dla licencji Citrix w ramach programu Citrix Customer Success Services Select dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.oPOLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O.Tarnów
TED463307-20202020-10-022020-11-06PNOUruchomienie e-usług, zakup niezbędnej infrastruktury IT oraz wartości niematerialnych i prawnychGMINA IŁAWAIława
TED463297-20202020-10-022020-10-15PNOSerwis oprogramowaniaGÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCZNE IM. PROF. LESZKA GIECA ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACHKatowice
TED463165-20202020-10-022020-11-04PNOPrzeprowadzenie badania pn. „Ewaluacja podsumowująca dotycząca systemu realizacji RPO WM 2014–2020”WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIEWarszawa
TED463147-20202020-10-022020-11-04PNOZarządzanie nieruchomościamiURZĄD MIASTA SOPOTUSopot
TED463134-20202020-10-022020-11-03PNOUsługa wsparcia w eksploatacji systemu Teta Edu na potrzeby CUI dla Politechniki Gdańskiej w 2020 rPOLITECHNIKA GDAŃSKAGdańsk
TED463125-20202020-10-022020-11-03PNODostosowanie oprogramowania System Ankietowania RPOWP na lata 2014–2020 do wymogów WCAG 2.1 wraz z wydłużeniem usługi asysty tech. i gwarancji oraz opracowanie koncepcji, realizacja i wdrożenie ..WOJEWÓDZTWO PODLASKIEBiałystok
TED461591-20202020-10-022020-11-09PNOZakup sprzętu, oprogramowania, usług informatycznych oraz wdrożenie i uruchomienie e-usług w ramach projektu pn.: „Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz j..POWIAT GNIEŹNIEŃSKIGniezno
TED461484-20202020-10-022020-11-04PNODostawa urządzeń fizycznych i oprogramowania do systemu rejestracji sesji zdalnych oraz świadczenie usługi wsparcia technicznegoCENTRUM INFORMATYKI RESORTU FINANSÓWRadom
TED461434-20202020-10-022020-11-05PNOZakup i wdrożenie centralnego systemu ochrony środowiska pocztowego PGL LP Microsoft ExchangeZAKŁAD INFORMATYKI LASÓW PAŃSTWOWYCH IM. STANISŁAWA KOSTKI WISIŃSKIEGORaszyn
BZP592823-N-20202020-10-022020-10-23PNOOpracowanie specyfikacji danych dla istniejącego zagospodarowania przestrzennego (ang. Existing Land Use) wraz z pilotażem polegającym na opracowaniu zbioru danych przestrzennych dla istniejącego zagospodarowania przestrzennegoMINISTERSTWO ROZWOJUWarszawa
BZP592626-N-20202020-10-022020-10-13PNORozbudowa systemu SIEM - SECURITY INFORMATION AND EVENT MANAGEMENTNARODOWY BANK POLSKI—DEPARTAMENT KOORDYNACJI I REALIZACJI ZAKUPÓWWarszawa
BZP592448-N-20202020-10-022020-10-23PNOWykonanie wraz z wdrożeniem portalu internetowego pn. „Archeologiczny Atlas Małopolski”MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W KRAKOWIEKraków
BZP592436-N-20202020-10-022020-10-13PNOZakup sprzętu i oprogramowania wraz z usługą redystrybucji hostów potrzeby jednostki i użytkowników stacji roboczych dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy przy ul. Gościeradowskiej 5 i Toruńskiej 86 w WarszawieZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY TARGÓWEK M. ST. WARSZAWYWarszawa
BZP592304-N-20202020-10-022020-10-12PNOUsługa wsparcia technicznego i serwisu dla urządzeń systemu zabezpieczającego sieć informatycznąUNIWERSYTET MARII CURIE—SKŁODOWSKIEJLublin
BZP592230-N-20202020-10-022020-10-12PNOZałożenie geodezyjnej ewidencji sieci gazowej (GESUT) w granicach administracyjnych m. SuwałkiMIASTO SUWAŁKISuwałki
BZP592072-N-20202020-10-022020-10-12PNORozszerzenie funkcjonalności zintegrowanego systemu informatycznego SIMPLE.ERPWOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNYWarszawa
BZP591502-N-20202020-10-022020-10-12PNOWsparcie techniczne dla sprzętu firm HPE oraz QuantumMINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJIWarszawa
BZP591263-N-20202020-10-022020-10-12PNOUsługa budowy Systemu planowania zajęć w ramach projektu „AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI” Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Umowa nr POWR.03.05.00-00-Z002/18AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIESzczecin
BZP590242-N-20202020-10-022020-10-12PNO„Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Tychy wraz z wymianą kamer i serwera”PREZYDENT MIASTA TYCHYTychy
BZP592168-N-20202020-10-012020-10-08PNOZakup usług wsparcia techniczegoGŁÓWNY INSPEKTORAT FARMACEUTYCZNYWarszawa
BZP591995-N-20202020-10-012020-10-13PNODostawa audioguidów do Pałacu Biskupów Krakowskich Muzeum Narodowego w Kielcach, realizowanego w ramach projektu „Pałac w muzeum, Muzeum w Pałacu. Ochrona, zachowanie i udostępnienie na cele publiczne zabytków ruchomych i nieruchomych o znaczeniu ogólnopolskim”MUZEUM NARODOWE W KIELCACHKielce
BZP591978-N-20202020-10-012020-10-09PNOStworzenie strony responsywnej na potrzeby wystawy stałej pt. „Łódzkie mikrohistorie. Ludzkie mikrohistorie” realizowanej w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w ŁodziCENTRALNE MUZEUM WŁÓKIENNICTWA W ŁODZIŁódź
BZP591952-N-20202020-10-012020-10-12PNOWsparcie i dostawa licencji oprogramowania HCL Domino (CUI-ZZ.3200.34.2020)CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIUWrocław
BZP591859-N-20202020-10-012020-10-09PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę, wdrożenie oraz utrzymanie Systemu Teleinformatycznego dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach.WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO KIELCACHKielce
BZP591790-N-20202020-10-012020-10-12PNOPrzedłużenie wsparcia technicznego, licencji i praw do aktualizacji dla systemów informatycznych w Narodowym Funduszu Zdrowia Podkarpackim Oddziale Wojewódzkim z siedzibą w RzeszowiePODKARPACKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIARzeszów
BZP591738-N-20202020-10-012020-10-12PNOZakup dostępu do internetowej bazy danych zawierającej informacje o firmach z Polski i ze świata zajmujących się eksportem oraz świadczenie usług związanych z jej aktualizacją i wsparciem technicznym w ramach projektu pn.: „Kooperacyjne Opolskie – profesjonalne otoczenie biznesu II“ współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Działania 2.3 „Wzmocnienie otoczenia biznesu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKIOpole
BZP591602-N-20202020-10-012020-10-09PNOPrenumerata bazy danych AccessMedicine, AccessPediatrics oraz USMLEEasy dla Collegium Medicum Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.UNIWERSYTET WARMIŃSKO—MAZURSKI W OLSZTYNIEOlsztyn
BZP591538-N-20202020-10-012020-10-09PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu.AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIUPoznań
TED459883-20202020-09-302020-11-03PNOZakup licencji Oracle w ramach 3 letniej umowy ULA oraz usług asysty technicznej producenta oprogramowania OraclePOLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE S.A.Konstancin-Jeziorna
TED459247-20202020-09-302020-11-02PNORozwój i asysta techniczna PLIP, systemu KSAT2000i i systemu Mdok, asysta techniczna mechanizmu integracji systemu Mdok z e-PUAP-em i formularzy ePUAPGMINA LUBLINLublin
TED459235-20202020-09-302020-11-10PNOWytworzenie i wdrożenie platformy do zarządzania oraz publikacji danych i zasobów Herbarium PomeranicumAKADEMIA POMORSKA W SŁUPSKUSłupsk
TED459221-20202020-09-302020-10-16PNOZakup usług rozszerzonego serwisu urządzeń sieciowych PaloAlto wraz z wymaganymi subskrypcjami i wymiana urządzeńNARODOWY BANK POLSKIWarszawa
TED459212-20202020-09-302020-11-02PNOŚwiadczenie usługi wdrożenia i utrzymania sieci WANNACZELNA DYREKCJA ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCHWarszawa
TED459169-20202020-09-302020-11-02PNOStała opieka i nadzór nad urządzeniami fiskalnymi, czytnikami kodów kreskowych oraz serwis oprogramowania „Small Bussines” dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej MazoviaMAZOWIECKA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ MAZOVIAWarszawa
TED458349-20202020-09-302020-11-03PNODostawa Jednolitej platformy aplikacyjno-technologicznej (JPAT) dla potrzeb Uniwersytetu Medycznego w BiałymstokuUNIWERSYTET MEDYCZNY W BIAŁYMSTOKUBiałystok
BZP591364-N-20202020-09-302020-10-12PNODostawa deduplikatorów wraz z wdrożeniemBIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICHWarszawa
BZP591342-N-20202020-09-302020-10-08PNODostawa i instalacja w Szkole Podstawowej im. ks. Piotra Ściegiennego w Bilczy, ul. Szkolna 2, 26-026 Morawica, fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i urządzeń TIK wraz z oprogramowaniem, w tym oprogramowaniem e-learningowym, przeszkolenie z zakresu obsługi sprzętu i urządzeń TIK oraz kursy e-learningoweSZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO W BILCZYBilcza
BZP591161-N-20202020-09-302020-10-08PNO„Utworzenie cyfrowych baz danych: BDOT500 oraz inicjalnej GESUT dla jednostki ewidencyjnej gmina Jastków”POWIAT LUBELSKILublin
BZP591150-N-20202020-09-302020-10-09PNOOdnowienie asysty i wsparcia technicznego dla użytkowanego oprogramowania oraz urządzeń w serwerowniach Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i NasiennictwaCENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJWarszawa
BZP591042-N-20202020-09-302020-10-09PNOPrzedłużenie ważności pakietów serwisowych i subskrypcji oprogramowania dla urządzeń sieciowychSĄD NAJWYŻSZYWarszawa
BZP590780-N-20202020-09-302020-10-09PNOPrzetarg nieograniczony na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zintegrowane działania partycypacyjne realizowane przy użyciu nowych technologii na rzecz redukcji emisji komunikacyjnej w Nakle nad Notecią” polegającego na wykonaniu aplikacji mobilnej w zakresie podstawy-bazy wraz z dodatkowym modułem.GMINA NAKŁO NAD NOTECIĄNakło nad Notecią
BZP588737-N-20202020-09-302020-10-09PNODOSTAWA SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO ORAZ USŁUG INFORMATYCZNYCHMIEJSKI URZĄD PRACY W LUBLINIELublin
BZP587238-N-20202020-09-302020-10-08PNOUsługa digitalizacji obiektów archiwalnych ze zbiorów BundesarchivINSTYTUT SOLIDARNOŚCI I MĘSTWAWarszawa
TED456702-20202020-09-292020-10-30PNOUsługi asysty technicznej i konserwacji, modyfikacji i rozwoju systemu NEO i modułu komunikacyjnegoPAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCHWarszawa
TED456690-20202020-09-292020-10-30PNO„Świadczenie usług zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT na potrzeby realizacji projektu EZD RP w podziale na 2 części”NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
TED456655-20202020-09-292020-10-30PNORozbudowa cyfrowego repozytorium operatów GODGiKGMINA MIASTA TARNOWA, URZĄD MIASTA TARNOWATarnów
TED455757-20202020-09-292020-10-30PNOBudowa Contact Center w ramach projektu pn.: „Budowa i rozbudowa e-usług w gminie Lublin”, nr: RPLU.02.01.00-06-0005/16, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa lubelskiego na lata 2014–2020GMINA LUBLINLublin
BZP591001-N-20202020-09-292020-10-08PNO„Zakup infrastruktury informatycznej”POWIAT PROSZOWICKIProszowice
BZP590939-N-20202020-09-292020-10-08PNODostawa 48 Assessment Units subskrypcji usługi Micro Focus Fortyfi on Demand do wykorzystania w ciągu 12 miesięcy lub równoważnejMINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJWarszawa
BZP590899-N-20202020-09-292020-10-12PNODostawa i wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych w Sądzie Okręgowym w KrośnieSĄD OKRĘGOWY W KROŚNIEKrosno
BZP590672-N-20202020-09-292020-10-08PNODostawa oprogramowania narzędziowego IDA/Hex-ReysNAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
BZP590503-N-20202020-09-292020-10-07PNO„Świadczenie usługi asysty technicznej i konserwacji oprogramowania użytkowego Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem – System OTAGO” – II postępowanie.GMINA MIASTO WŁOCŁAWEK—URZĄD MIASTA WŁOCŁAWEKWłocławek
BZP590417-N-20202020-09-292020-10-07PNOŚwiadczenie usług dla portalu DIGITEX.cmwl.pl – wirtualne zasoby Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi (II edycja), polegających na wykonaniu dwóch wystaw cyfrowych (II)CENTRALNE MUZEUM WŁÓKIENNICTWA W ŁODZIŁódź
BZP590390-N-20202020-09-292020-10-14PNOBudowa i utrzymanie Książki Adresowej Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) wraz z Wyszukiwarką i Portalem PEF.MINISTERSTWO ROZWOJUWarszawa
BZP589936-N-20202020-09-292020-10-09PNOModyfikacja modelu kosztowo-popytowegoURZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJWarszawa
BZP588764-N-20202020-09-292020-10-12PNO„Projekt i pilotażowe wdrożenie serwisu i aplikacji mobilnej z wykorzystaniem crowdsourcingu, umożliwiającej pozyskiwanie danych zgłaszanych przez mieszkańców” w ramach projektu „System monitorowania miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego”GMINA KIELCEKielce
BZP588066-N-20202020-09-292020-10-07PNODOSTAWA MLEKA I PRZETWORÓW MLECZARSKICH DLA KPW ŚWINOUJŚCIEKOMENDA PORTU WOJENNEGOŚwinoujście
BZP584059-N-20202020-09-292020-10-08PNOObjęcie wsparciem technicznym szpitalnego oprogramowania HIS Infomedica/AMMS producenta Asseco S.A. w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w SzczecinieSAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIESzczecin
TED454252-20202020-09-282020-10-29PNORozbudowa systemu pozyskiwania informacji o zagrożeniu powodziowymPAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIEWarszawa
TED453440-20202020-09-282020-10-29PNODostawa oprogramowania i licencjiCENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI SIŁ ZBROJNYCHWarszawa
TED453018-20202020-09-282020-10-26PNOAvancerede Cisco-tjenesterFRONTEXWarsaw
BZP590444-N-20202020-09-282020-10-06PNOPrzygotowanie i zapewnienie zaplecza technicznego na realizację oraz obsługę specjalistycznych szkoleń webinarium on-line dla koordynatorów pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządówCENTRUM ORGANIZACYJNO—KOORDYNACYJNE DS. TRANSPLANTACJI POLTRANSPLANTWarszawa
BZP590371-N-20202020-09-282020-10-09PNO„Zakup 2 szt. serwerów wraz z systemem operacyjnym, 1 szt. zewnętrznej dyskowej macierzy pamięci masowej współpracującej z serwerami, 1 szt. zasilacza awaryjnego oraz 1 szt. urządzenia do tworzenia kopii zapasowych na dyskach wymiennych, zwanych dalej „sprzętem”, utworzenie klastra pracy awaryjnej, montaż opisanego sprzętu oraz utworzenie maszyn wirtualnych, przeprowadzenie szkolenia obsługi opisanego sprzętu i konfiguracji klastra pracy awaryjnej”POWIAT CHOJNICKIChojnice
BZP590293-N-20202020-09-282020-10-06PNODostawa, instalacja i uruchomienie elementów sieci komputerowej dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz ich integracja z istniejącą siecią ZamawiającegoUNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIUPoznań
BZP590238-N-20202020-09-282020-10-06PNOElektroniczne katalogowanie wskazanych przez Instytut obiektów w formacie MARC 21 w Katalogu Centralnym Polskich Bibliotek Naukowych i Akademickich (NUKAT), retrokonwersja danych znajdujących się w inwentarzach archiwalnych do elektronicznego zintegrowanego systemu bibliotecznego KOHA - 2 częściNARODOWY INSTYTUT FRYDERYKA CHOPINAWarszawa
BZP589885-N-20202020-09-282020-10-06PNOModernizacja sieci LAN w Sądzie Okręgowym w RzeszowieSĄD OKRĘGOWY W RZESZOWIERzeszów
BZP587329-N-20202020-09-282020-10-08PNORealizacja usług geodezyjnychPOWIAT PSZCZYŃSKIPszczyna
BZP578437-N-20202020-09-282020-10-08PNOUsługi utrzymania systemu finansowo-księgowego Teta.EduUNIWERSYTET WROCŁAWSKIWrocław
TED451080-20202020-09-252020-10-29PNOUruchomienie e-usług, zakup niezbędnej infrastruktury IT oraz wartości niematerialnych i prawnychGMINA MIŁOMŁYNMiłomłyn
TED451061-20202020-09-252020-10-30PNOUsługi dostosowawcze i asysty technicznej systemu finansowo-księgowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych – system FK MSZMINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCHWarszawa
TED451007-20202020-09-252020-10-30PNOWdrożenie systemu do zarządzania bezpieczeństwem teleinformatycznym wraz z 36-miesięcznym wsparciem serwisowymWOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Z SIEDZIBĄ W LUBLINIELublin
TED450899-20202020-09-252020-10-28PNOZakup usługi wsparcia technicznego, konsultacji oraz modyfikacji systemu finansowo-księgowegoURZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGOWarszawa
TED450897-20202020-09-252020-10-27PNOZP/83/2020 Zawarcie umowy ramowej na wykonywanie usług informatycznychGDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNYGdańsk
BZP589856-N-20202020-09-252020-10-05PNOPRZETARG NIEOGRANICZONY PN/17RS/09/2020 PONIŻEJ 214 000 EURO NA REALIZACJĘ ZADANIA POD NAZWĄ: „ROZBUDOWA MEDYCZNEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO POPRZEZ PODNIESIENIE OPTIMED STANDARD DO WERSJI OPTIMED NEXT WRAZ Z DOPOSAŻENIEM SERWEROWNI” cz. IISAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY W WARSZAWIEWarszawa
BZP589724-N-20202020-09-252020-10-09PNOZakup oprogramowania do zarządzania podatnościami i stacjami roboczymi wraz z wdrożeniem i przeprowadzeniem szkoleńCENTRUM PROJEKTÓW POLSKA CYFROWAWarszawa
BZP589721-N-20202020-09-252020-10-05PNOUsługa wsparcia technicznego i asysty dla baz danych i aplikacji SMGP, MLP, MGP2000, BDGI, Antropopresja i innychPAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
BZP589554-N-20202020-09-252020-10-13PNOUsługa zapewnienia zespołu specjalistów IT – na 24 miesiące: 1) zapewnienie zespołu dwóch specjalistów IT – część I zamówienia, 2) zapewnienie doradztwa dla pracowników WI w zakresie architektury rozwiązań chmurowych, ze szczególnym uwzględnieniem posiadanych przez Zamawiającego usług – część II zamówienia, 3) wsparcie dla administratorów IT - część III zamówieniaGŁÓWNY URZĄD MIARWarszawa
BZP589300-N-20202020-09-252020-10-05PNOUsługa nagrania i montażu webinarów do szkoleń online oraz usługa uruchomienia modułu e-learningu.NARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ—CURIE PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
BZP589272-N-20202020-09-252020-10-05PNOPrzedmiotem zamówienia jest przedłużenie subskrypcji wraz z co najmniej 24 miesięczną gwarancją obejmującą opiekę serwisową i wsparcie, a także aktualizację oraz prawo do otrzymywania nowych wersji przez okres co najmniej 24 miesięcy od zawarcia Umowy, dla 15 komponentów pakietu licencji oprogramowania FME będących w posiadaniu Zamawiającego.GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFIIWarszawa
BZP588714-N-20202020-09-252020-10-05PNOModernizacja strony internetowej www.obserwatorium.malopolska.plWOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIEKraków
BZP588654-N-20202020-09-252020-10-05PNOZapewnienie dostępności i niezawodności Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją WUWeu opartego o platformę OfficeObjects® w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu wraz z Delegaturami WUW w Lesznie, Kaliszu, Koninie i Pile.WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W POZNANIUPoznań
BZP586005-N-20202020-09-252020-10-05PNOAudyt bezpieczeństwa Platformy e-ZamówieniaURZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHWarszawa
BZP580813-N-20202020-09-252020-10-06PNOUsługa przedłużenia wsparcia gwarancyjnego sprzętu do archiwizacji danych i sieci SAN (FC) wykorzystywanego w Krajowym Biurze WyborczymKRAJOWE BIURO WYBORCZEWarszawa
BZP589404-N-20202020-09-242020-10-09PNOModernizacja pracowni informatyczno - językowej w ramach projektu „Nowoczesne kształcenie w Mieście Grybów” - część 1 – sieć LAN i energetyczna oraz meble.BURMISTRZ MIASTA GRYBÓWGrybów
BZP589281-N-20202020-09-242020-10-02PNOPrzedłużenie wsparcia producenta na infrastrukturę sprzętową HPE (znak sprawy: CUI-ZZ.3200.30.2020)CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIUWrocław
BZP589257-N-20202020-09-242020-10-02PNODostawa wsparcia technicznego oprogramowania do wirtualizacji Vmware.WIELKOPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGIIPoznań
BZP589248-N-20202020-09-242020-10-07PNOŚwiadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych, kart SIM do telefonów komórkowych i modemów internetowych, na rzecz Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych.INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCHWarszawa
BZP589193-N-20202020-09-242020-10-02PNOUsługa dostępu do serwisu online udostępniającego publikacje beletrystyczne w formie ebooków, audiobooków i synchrobooków dla Uniwersytetu Łódzkiego.UNIWERSYTET ŁÓDZKIŁódź
BZP589172-N-20202020-09-242020-10-02PNODostawę sprzętu inwentaryzacyjnego na potrzeby Wrocławskiego Zespołu Żłobków we Wrocławiu. Znak postępowania: ZP-88/WZŻ/2020.WROCŁAWSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓWWrocław
BZP589141-N-20202020-09-242020-10-05PNOŚwiadczenie usług doradztwa w zakresie przygotowania dokumentacji przetargowej oraz przeprowadzenia postępowania przetargowego wraz z przygotowaniem odpowiedzi na zapytania oraz odwołania Wykonawców w zakresie zadania pn. ,,Ujednolicenie oprogramowania HIS i ERP w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu"SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIUPoznań
BZP588778-N-20202020-09-242020-10-02PNO„Realizacja projektu technicznego modernizacji szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy miasta Syców oraz gminy Syców”POWIAT OLEŚNICKI Z SIEDZIBĄ W OLEŚNICYOleśnica
BZP588715-N-20202020-09-242020-10-05PNOUsługa wsparcia technicznego dla posiadanego i użytkowanego przez Zamawiającego programu OracleSAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4Lublin
BZP586910-N-20202020-09-242020-10-06PNOZakup macierzy dyskowej w celu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja RozwójWOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACHKielce
TED447034-20202020-09-232020-10-26PNOPrzedłużenie subskrypcji na aktualizację oprogramowania Automapa i Targeo wykorzystywanego w ramach Uniwersalnego Modułu Mapowego wraz z gwarancjąGŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFIIWarszawa
TED447004-20202020-09-232020-10-26PNOŚwiadczenie kompleksowych usług z zakresu wynajmu kompetencji ITPOLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCIWarszawa
TED446122-20202020-09-232020-10-26PNOModernizacja miejskiej sieci teletransmisyjnej IP/MPLSMIASTO POZNAŃPoznań
BZP588839-N-20202020-09-232020-10-08PNOMontaż i uruchomienie elementów systemu monitoringu hydrologiczno-meteorologicznego wraz z budową przyłączy elektroenergetycznych w GdyniZARZĄD DRÓG I ZIELENI W GDYNIGdynia
BZP588571-N-20202020-09-232020-10-02PNOWyposażenie laboratorium komputerowego dla Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu w ramach Dydaktycznej inicjatywy doskonałościMAŁOPOLSKA UCZENIA PAŃSTWOWA IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIUOświęcim
BZP588562-N-20202020-09-232020-10-01PNOStworzenie oprogramowania komputerowego do obsługi Krajowego Rejestru Operacji Naczyniowych wraz z usługą rocznego serwisu i nadzoru autorskiego.SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 2 PUM W SZCZECINIESzczecin
BZP588529-N-20202020-09-232020-10-06PNOModernizacja infrastruktury informatycznejMUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa
BZP588408-N-20202020-09-232020-10-01PNOUtrzymanie i rozbudowa aplikacji webowych oraz aplikacji „Kopaliny” w zakresie niekoncesjonowanej eksploatacji wraz ze wsparciem technicznym oraz ze świadczeniem usługi gwarancji na wykonane pracePAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
BZP588393-N-20202020-09-232020-10-06PNOPełnienie funkcji Administratora Regionalnego Centrum Informacji Medycznej RCIMWOJEWÓDZTWO PODKARPACKIERzeszów
BZP587265-N-20202020-09-232020-10-01PNOZAPEWNIENIE KONTRAKTÓW SERWISOWYCH DLA ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY SERWEROWEJ FIRMY EMCGDAŃSKIE CENTRUM INFORMATYCZNEGdańsk
TED444498-20202020-09-222020-10-23PNOZapewnienie wsparcia technicznego i aktualizacji w zakresie posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania z rodziny ManageEngineMINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSIWarszawa
TED444478-20202020-09-222020-10-23PNO„Serwis pogwarancyjny urządzeń sieci OST112 – zakup usługi serwisowej SMARTNet w ramach zadania zakup wsparcia technicznego dla urządzeń sieciowych OST112”KOMENDA GŁÓWNA POLICJIWarszawa
BZP588232-N-20202020-09-222020-09-30PNOWdrożenie e-usług w ramach realizacji projektu pn.: „Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców powiatu iławskiego”POWIAT IŁAWSKIIława
BZP588188-N-20202020-09-222020-09-30PNODostawa wyposażenia pracowni dydaktycznych w Zespole Szkół im. T. Kościuszki w MiliczuPOWIAT MILICKIMilicz
BZP587925-N-20202020-09-222020-10-06PNODostawa 10 szt. fabrycznie nowych parkomatów, serwis i konserwacja parkomatówOŚRODEK SPORTU I REKREACJIGorzów Wielkopolski
BZP587841-N-20202020-09-222020-10-06PNOPełnienie funkcji Administratora Regionalnego Centrum Informacji Medycznej RCIMWOJEWÓDZTWO PODKARPACKIERzeszów
BZP587763-N-20202020-09-222020-10-01PNOPrzeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”BURMISTRZ MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKIOżarów Mazowiecki
BZP587236-N-20202020-09-222020-10-01PNOWykonanie badań i analizy wpływu drgań od pojazdów komunikacji zbiorowej i samochodów na budynki zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie w ciągu ulic Ratajczaka i Niezłomnych na odcinku od ul. 27 Grudnia i Plac Wolności do ul. Stanisława Matyi w Poznaniu.MIASTO POZNAŃPoznań
TED442320-20202020-09-212020-10-28PNOOpracowanie wybranych map i baz danych tematycznych dla województwa podkarpackiego cz. IWOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE – WOJEWÓDZKI OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W RZESZOWIERzeszów
TED442246-20202020-09-212020-10-02PNOWdrożenie i integracja e-Usług w ramach realizacji projektu pn. „Wprowadzenie nowoczesnych e-Usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia” części: 1–3; znak postęp. ZZP-183/20ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY MINISTRZE ZDROWIAWarszawa
BZP587539-N-20202020-09-212020-09-28PNOModernizacja osnowy szczegółowej poziomej do osnowy wielofunkcyjnej w układzie wysokościowym PL-EVRF2007-NH.POWIAT BATROSZYCKIBartoszyce
BZP587439-N-20202020-09-212020-09-29PNOKonsultacje merytoryczne i koordynacja prac polegających na kompletnym opracowaniu zbiorów Archiwum i Biblioteki Krakowskiej Kapituły Katedralnej na Wawelu w bazie Répertoire International des Sources Musicales (RISM) w programie Muscat w ramach Projektu Operacyjnego Polska Cyfrowa – Dziedzictwo muzyki polskiej w otwartym dostępie”NARODOWY INSTYTUT FRYDERYKA CHOPINAWarszawa
BZP587327-N-20202020-09-212020-09-30PNOPozyskanie serwisu gwarancyjnego urządzeń wchodzących w skład środowiska serwerowo - macierzowegoCENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI SIŁ ZBROJNYCHWarszawa
BZP587323-N-20202020-09-212020-09-29PNODostawa dokumentów licencyjnych Software Assurance firmy Microsoft oraz licencji oprogramowania MicrosoftMIASTO POZNAŃPoznań
BZP587215-N-20202020-09-212020-09-29PNOPrzetworzenie dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów elektronicznych dla obszaru jednostki ewidencyjnej KoźminekPOWIAT KALISKIKalisz
BZP577812-N-20202020-09-212020-10-02PNOŚwiadczenie usługi transmisji danych pomiędzy siedzibą Śląskiego OW NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13 i Centrum Zapasowym przy ul. Gospodarczej 12 w Katowicach a lokalizacjami zdalnymiNARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA, ŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKIKatowice
TED440378-20202020-09-182020-10-20PNOŚwiadczenie usług serwisowych dla infrastruktury serwerowo-macierzowejPOLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O.Tarnów
TED438928-20202020-09-182020-10-27PNOŚwiadczenie usług modyfikacji i dostosowania do aktualnych potrzeb oprogramowania Systemu E-logbook w ramach maksymalnego limitu roboczogodzin oraz asysty technicznej Systemu w zakresie wprowadzonychMINISTERSTWO GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJWarszawa
TED437249-20202020-09-182020-10-21PNODostawa i wdrożenie systemu księgowego dla Ministerstwa ŚrodowiskaMINISTERSTWO ŚRODOWISKAWarszawa
TED437068-20202020-09-182020-10-21PNODostawa oprogramowania oraz usługi wsparcia technicznegoCENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI SIŁ ZBROJNYCHWarszawa
BZP587109-N-20202020-09-182020-09-28PNO„Dostawa oprogramowania narzędziowego”NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
BZP587037-N-20202020-09-182020-09-28PNOPrzedmiotem zamówienia jest dostawa serwera oraz oprogramowania.INSTYTUT EKOLOGII TERENÓW UPRZEMYSŁOWIONYCHKatowice
BZP586853-N-20202020-09-182020-09-28PNOPrzedłużenie gwarancji dla systemu finansowo-księgowego ENOVA365WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO—MAZURSKIE REPREZENTOWANE PRZEZ ZARZĄD WOJEWÓDZTWAOlsztyn
BZP586727-N-20202020-09-182020-09-28PNOZadanie 1. Usługa udostępnienia aplikacji Adobe w chmurze Zadanie 2. Wsparcie systemu MyQMIASTO RYBNIKRybnik
BZP586714-N-20202020-09-182020-10-06PNO„Zakup i wdrożenie GIS – systemu informacji geograficznej” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Sulejówek – etap II"MIASTO SULEJÓWEKSulejówek
BZP586648-N-20202020-09-182020-09-29PNODostawa licencji dedykowanego oprogramowania AtlassianAPLIKACJE KRYTYCZNE SP. Z O.O.Warszawa
BZP586283-N-20202020-09-182020-09-25PNO„Dostawa oprogramowania narzędziowego”NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
BZP584772-N-20202020-09-182020-09-29PNOZakup usługi wsparcia technicznego i gwarancji w miejscu instalacji dla posiadanych przez Województwo Lubelskie serwerów, macierzy dyskowych, bibliotek taśmowych firmy Hewlett Packard.WOJEWÓDZTWO LUBELSKIELublin
BZP586606-N-20202020-09-172020-09-25PNOBudowa Systemu Panel Redakcyjny w ramach projektu „Sukces z natury – kompleksowy program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie”SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE—CENTRUM INFORMATYCZNEWarszawa
BZP586578-N-20202020-09-172020-09-28PNOŚwiadczenie usług opieki serwisowej i powdrożeniowej Oprogramowania i systemu informatycznego SIMPLE.ERP dla Instytutu Transportu SamochodowegoINSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGOWarszawa
BZP586404-N-20202020-09-172020-10-01PNOzapewnienie sprawności, serwis pogwarancyjny laboratoryjnego systemu informatycznego e-lab Eclipse w tym system zarządzania drukowaniem dla potrzeb Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej Katowickiego Centrum OnkologiiKATOWICKIE CENTRUM ONKOLOGIIKatowice
BZP586326-N-20202020-09-172020-09-25PNODOSTAWA I MONTAŻ ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO KOMPLEKSOWEJ USŁUGI URZĘDU GMINY ORAZ WYMIANY DANYCH Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I MIESZKAŃCAMI GMINY KOŁBASKOWOGMINA KOŁBASKOWOKołbaskowo
BZP586159-N-20202020-09-172020-09-25PNOŚwiadczenie usługi dostępu do Internetu dla 50 gospodarstw domowych na terenie Powiatu Skarżyskiego oraz w jednostkach podległych Powiatowi Skarżyskiemu w ramach trwałości projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie skarżyskimPOWIAT SKARŻYSKISkarżysko-Kamienna
BZP586156-N-20202020-09-172020-09-25PNOUsługę opieki technicznej: serwisu i subskrypcji dla systemu medycznego użytkowanego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w LubartowieSAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJLubartów
BZP586137-N-20202020-09-172020-09-25PNOŚwiadczenie usług wsparcia technicznego dla urządzeń producenta Fortinet oraz dostawa nowych urządzeńINSTYTUT ZOOTECHNIKI—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYKraków
BZP586102-N-20202020-09-172020-09-25PNOPrzedłużenie wsparcia wraz z aktualizacją oprogramowania systemów: NGFW (Next Generation FireWall), wirtualizacji i ochrony pocztyNARODOWE ARCHIWUM CYFROWEWarszawa
BZP586080-N-20202020-09-172020-09-29PNOWdrożenie systemu internetowego wspomagającego realizację kampanii „Rowerowy Maj” wraz ze świadczeniem usług programistycznych w zakresie utrzymania prawidłowego funkcjonowania systemu oraz jego rozwojuGMINA MIASTA GDAŃSK URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKUGdańsk
BZP586064-N-20202020-09-172020-09-28PNOStworzenie i implementacja bazy danych i platformy cyfrowej WWWINSTYTUT HISTORII NAUKI IM.L. I A. BIRKENMAJERÓW POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa
BZP585689-N-20202020-09-172020-09-25PNODostawa, uruchomienie i wdrożenie centralnego systemu monitoringu w infrastrukturze Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu BadawczegoOŚRODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
TED434860-20202020-09-162020-10-19PNOUsługi utrzymania systemów informatycznych BeSTi@ i SJO BeSTi@ na 36 miesięcyMINISTERSTWO FINANSÓW, BIURO ADMINISTRACYJNEWarszawa
TED434855-20202020-09-162020-10-19PNOModyfikacja systemu VCSCENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI SIŁ ZBROJNYCHWarszawa
TED434837-20202020-09-162020-10-01PNO„Świadczenie usług dostępu do Internetu i TV w internatach”AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO, ODDZIAŁ REGIONALNY W GDYNIGdynia
TED434831-20202020-09-162020-09-30PNOKonserwacja i aktualizacji systemu SCADA zainstalowanego na Stopniu Wodnym w RzeszowiePAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE, UL. GRZYBOWSKA 80/82, 00—844 WARSZAWA – REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W RZESZOWIERzeszów
TED434032-20202020-09-162020-10-16PNODostawa pakietu serwisowego na przedłużenie asysty technicznej Oracle dla posiadanych przez Zamawiającego bezterminowych procesorowych licencji (CPU) typu Full Use oprogramowania bazodanowego (...)GMINA MIEJSKA KRAKÓW, URZĄD MIASTA KRAKOWAKraków
BZP585946-N-20202020-09-162020-09-23PNODostawa przełączników sieciowychGŁÓWNY INSPEKTORAT FARMACEUTYCZNYWarszawa
BZP585917-N-20202020-09-162020-09-23PNODostawa i wdrożenie serwera z oprogramowaniem Windows Serwer oraz SQL Serwer, oprogramowania do wirtualizacji, rozbudowa macierzy dyskowej, skanerów szczelinowych, czytników kodów kreskowych, drukarek etykiet kreskowych, podziałem na 2 części.WARMIŃSKO—MAZURSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W OLSZTYNIEOlsztyn
BZP585767-N-20202020-09-162020-09-24PNOPrzeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy WołominGMINA WOŁOMINWołomin
BZP585248-N-20202020-09-162020-09-24PNOmodernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębów Augustowo, Jabłonna, Kaczkowo, Kłoda, Lasotki, Moraczewo, Pomykowo, Rojęczyn, Tarnowa Łąka, jednostka ewidencyjna Rydzyna – obszar wiejskiSTAROSTWO POWIATOWE W LESZNIELeszno
TED433103-20202020-09-152020-10-16PNOUsługi – obsługa informatyczna na zasadzie outsourcingu systemu informatycznego ERP, wspierającego procesy związane ze sprzedażą węgla, dla Tauron Wydobycie SATAURON WYDOBYCIE S.A.Jaworzno
TED432384-20202020-09-152020-10-16PNOZakup produktów Vmware na zasadach Enterprise Licence AgreementCENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI SIŁ ZBROJNYCHWarszawa
TED431717-20202020-09-152020-10-16PNODostawa i instalacja sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby realizacji projektu "Wprowadzenie nowoczesnych e-Usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia”SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM. WOJSKOWEJ AKADEMII MEDYCZNEJ UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI – CENTRALNY SZPITAL WETERANÓWŁódź
TED431692-20202020-09-152020-10-19PNODostawa wystawy stałej Morskiego Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w SzczecinieMORSKIE CENTRUM NAUKI IM. PROF. JERZEGO STELMACHA W SZCZECINIESzczecin
TED431670-20202020-09-152020-10-21PNOZP/87/2020 – Wdrożenie i integracja e-Usług w ramach realizacji projektu pn.: „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia”INSTYTUT CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKIŁódź
BZP585544-N-20202020-09-152020-09-25PNOŚwiadczenie usług serwisu i asysty technicznej w zakresie urządzeń firmy CiscoGMINA—MIASTO ELBLĄGElbląg
BZP585522-N-20202020-09-152020-09-23PNOWykonanie przetworzenia do postaci cyfrowej dokumentacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK) w zakresie dokumentacji technicznej przyjętej do PZGiK w 2017 r.POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJPoznań
BZP585443-N-20202020-09-152020-09-23PNOmodernizacja systemu dostępu do usług oferowanych w WSC polegająca na przygotowaniu i wdrożeniu aplikacji służącej do wspierania procesów obsługiwanych w WSC MUW oraz zwiększenia interoperacyjności istniejących i funkcjonujących systemów w WSC.MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIEWarszawa
BZP585397-N-20202020-09-152020-09-23PNOŚwiadczenie usługi skanowania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzonego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Piszu oraz włączenie dokumentów do systemu OśrodekPOWIAT PISKI—STAROSTWO POWIATOWE W PISZUPisz
BZP585357-N-20202020-09-152020-09-23PNOCyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz integracja pozyskanych danych z oprogramowaniem wykorzystywanym do prowadzenia zasobu w PODGiK w ZłotowieSTAROSTWO POWIATOWE W ZŁOTOWIEZłotów
BZP585210-N-20202020-09-152020-09-23PNODostawa zabezpieczeń elektronicznych wraz z usługą wsparcia technicznego do Oddziału Zewnętrznego w Turawie Aresztu Śledczego w OpoluARESZT ŚLEDCZY W OPOLUOpole
BZP585190-N-20202020-09-152020-09-25PNOPN-21/20 Świadczenie usług asysty technicznej oprogramowania Simple ERP.ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ONKOLOGIISzczecin
BZP585189-N-20202020-09-152020-10-08PNOdostawa czasopism i baz danych 2021UNIWERSYTET IM. A. MICKIEWICZA W POZNANIUPoznań
BZP584109-N-20202020-09-152020-09-23PNOŚwiadczenie usługi wsparcia technicznego dla Systemu Zabezpieczeń typu Next Generation Firewall, składającego się z sześciu fizycznych urządzeń Palo Alto Networks oraz świadczenie usługi Asysty Technicznej środowiska eksploatowanego systemuMINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJWarszawa
BZP583364-N-20202020-09-152020-09-30NZODostawa, wdrożenie i opieka serwisowa nad modułami systemu wspomagającego procesy nakładania opłat dodatkowych oraz windykacji należności w systemie Komunikacji Miejskiej w KrakowieZARZĄD TRANSPORTU PUBLICZNEGO W KRAKOWIEKraków
TED429447-20202020-09-142020-10-19PNODostawa, wdrożenie oraz wsparcie zintegrowanego systemu monitorowania i zarządzania bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych i sieci wraz ze świadczeniem usługi monitorowania bezpieczeństwa systemPOLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJWarszawa
BZP585013-N-20202020-09-142020-09-22PNOUsługa serwisowania i nadzoru autorskiego systemu RIS i PACS firmy ALTERISUNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM. JANA MIKULICZA—RADECKIEGOWrocław
BZP584701-N-20202020-09-142020-09-23PNODostawa, montaż i konfiguracja beaconów oraz zaprojektowanie aplikacji SmartUMED wraz z wdrożeniem usługi nawigacji głosowej po kampusie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.UNIWERSYTET MEDYCZNYŁódź
BZP584563-N-20202020-09-142020-09-24PNODostawa specjalistycznego oprogramowania z branżowych symulacji biznesowych dla nauczycieli oraz uczniów wraz z przeprowadzeniem certyfikowanych szkoleń dla Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Lubelska 23, 30-003 KrakówMAŁOPOLSKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELIKraków
BZP584548-N-20202020-09-142020-09-23PNOZałożenie geodezyjnej ewidencji sieci wodociągowej (GESUT) w granicach administracyjnych m. SuwałkiMIASTO SUWAŁKISuwałki
BZP584227-N-20202020-09-142020-09-22PNOPrzekazanie przez wykonawcę Workflow Virtual Reality czyli scenariusz gotowych, opracowanych informacji praktycznych wynikających z doświadczeń i badań w zakresie stosowania technologii wirtualnej rzeczywistości w procesie projektowania ubioru w postaci tutorialu (graficznego przewodnika), przetestowanie workflow ze studentami i pracownikami Wydziału Architektury Wnętrz ASP w trakcie warsztatów, oraz zaprogramowanie 2 aplikacji Virtual Reality do prezentacji projektowania ubioru: statycznej (showroom) i animowanej (pokaz mody), w ramach projektu „Projektowanie przyszłości - program rozwoju Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie na lata 2018-2022 - umowa nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ2/17” oraz „Zintegrowany Program Rozwoju ASP w Krakowie - umowa nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/18”AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIEKraków
BZP584014-N-20202020-09-142020-09-22PNODostawa i uruchomienie platformy PMS typu BI wraz z serwerem oraz wsparciem technicznym.INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓWWarszawa
BZP581802-N-20202020-09-142020-09-23PNODostawa systemu przewodnika multimedialnego wraz z jego wdrożeniem na wystawie stałej Muzeum Pamięci SybiruMUZEUM PAMIĘCI SYBIRUBiałystok
TED428268-20202020-09-112020-10-13PNOUmowa serwisowa na nadzór nad systemem sterowania i wizualizacji sBGP w PGE EC S.APGE ENERGIA CIEPŁA S.A.Warszawa
TED428265-20202020-09-112020-10-15PNODostawa oprogramowania wraz z licencjami dla produktu SAP TDMS dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.oPOLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O.Tarnów
TED426975-20202020-09-112020-09-23PNOWytworzenie i obsługa platformy cyfrowejFUNDACJA PLATFORMA PRZEMYSŁU PRZYSZŁOŚCIRadom
TED426966-20202020-09-112020-10-14PNOZakup oprogramowania i wsparcia technicznego dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa WyższegoMINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGOWarszawa
TED426961-20202020-09-112020-10-20PNOOpracowanie elementów studium techniczno-użytkowego oraz dostarczenie i wdrożenie oprogramowania do integracji danychINNOBALTICA SP. Z O.O.Gdańsk
TED426953-20202020-09-112020-10-14PNOPrzetarg nieograniczony o wartości powyżej 214 000 EUR na usługę zaprojektowania, wykonania i wdrożenia platformy informatycznej umożliwiającej współpracę i zarządzanie zasobamiPOMORSKI PARK NAUKOWO—TECHNOLOGICZNY GDYNIAGdynia
TED426948-20202020-09-112020-10-13PNOAdministrowanie kolokowanymi w Centrum Przetwarzania Danych MRPiPS instancjami Oprogramowania SyriuszStd oraz migracja z PUP do MRPiPSMINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJWarszawa
TED426900-20202020-09-112020-10-14PNOUsługa dostępu do systemu kafeteryjnego dla pracowników Ministerstwa Finansów – dostęp poprzez platformę cyfrowąMINISTERSTWO FINANSÓW, BIURO ADMINISTRACYJNEWarszawa
TED426898-20202020-09-112020-10-19PNOZaprojektowanie, budowa i wdrożenie w infrastrukturze teleinformatycznej wskazanej przez Zamawiającego, systemu teleinformatycznego elektronicznego dziennika budowyGŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGOWarszawa
TED426807-20202020-09-112020-10-14PNO„Usługa ekspercka stałego i kompleksowego testowania bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych"NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALAWarszawa
TED426787-20202020-09-112020-10-13PNOZakup subskrypcji oraz wsparcia technicznego dla oprogramowania Liferay Portal EE ServerZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCHWarszawa
TED426759-20202020-09-112020-10-15PNOZakup usługi wsparcia licencji systemu Cisco Unified Communications ManagerZAKŁAD INFORMATYKI LASÓW PAŃSTWOWYCH IM. STANISŁAWA KOSTKI WISIŃSKIEGORaszyn
TED425408-20202020-09-112020-10-14PNORozbudowa systemów PACS/RIS w Poddębickim Centrum Zdrowia Sp. z o.oPODDĘBICKIE CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O.Poddębice
TED425400-20202020-09-112020-10-15PNODostawę, instalację i uruchomienie kompletnego systemu dla obserwacji nieba w Obserwatorium Astronomicznym oraz projekcji sferycznych „fulldome” w Planetarium na Kampusie Uniwersytetu w BiałymstokuUNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKUBiałystok
TED425332-20202020-09-112020-10-14PNODostawa, wdrożenie i uruchomienie oprogramowania klasy SIEM oraz świadczenie usług wsparcia technicznegoAGENCJA REZERW MATERIAŁOWYCHWarszawa
TED425272-20202020-09-112020-10-14PNOZakup subskrypcji licencji na okres 36 miesięcy dla platformy MDM i vAPP-VDIURZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGOWarszawa
TED425225-20202020-09-112020-10-13PNOWdrożenie systemu szpitalnego HIS, EDM oraz e-usług on-line w USK im. WAM – CSW w ŁodziSAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ, UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM. WOJSKOWEJ AKADEMII MEDYCZNEJ UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI – CENTRALNY SZPITAL WETERANÓWŁódź
BZP584325-N-20202020-09-112020-09-22PNOUsługa obsługi serwisowej i bieżącego nadzoru nad systemem informatycznym w Zespole Opieki Zdrowotnej w Suchej BeskidzkiejZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJSucha Beskidzka
BZP584207-N-20202020-09-112020-09-21PNONadzór autorski i serwis oprogramowania (AMMS oraz InfoMedica)4 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJWrocław
BZP584179-N-20202020-09-112020-09-21PNOPrzedłużenie świadczenia usług serwisowych „Check Point Collaborative Enterprise Support” oraz zakup subskrypcji NGTPUNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIUPoznań
BZP584044-N-20202020-09-112020-09-22PNO„Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Milanówek”URZĄD MIASTA MILANÓWKAMilanówek
BZP584043-N-20202020-09-112020-09-21PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę, wdrożenie oraz utrzymanie Systemu Teleinformatycznego Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w KrakowieMAŁOPOLSKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W KRAKOWIEKraków
BZP584039-N-20202020-09-112020-09-21PNODostawa wraz z wdrożeniem systemu bezpieczeństwa – sprzętowego routera z funkcją Firewall dla Uniwersytetu Ekonomicznego we WrocławiuUNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIUWrocław
BZP582842-N-20202020-09-112020-09-25PNORozbudowa systemu o redundantny serwer oraz stację inżynierską.SPÓŁKA WODNO—ŚCIEKOWA SWARZEWOSwarzewo
BZP583700-N-20202020-09-102020-09-21DLKDostawa systemu bazodanowego do zarządzania zbiorami i procesami muzealnymi oraz bibliotecznymi z dostosowaniem do potrzeb Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu wraz z migracją danych oraz modułem CMSZAKŁAD NARODOWY IM. OSSOLIŃSKICHWrocław
BZP583601-N-20202020-09-102020-09-18PNOBudowa intranetu dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody PolskiePAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIEWarszawa
BZP583451-N-20202020-09-102020-09-24PNOZaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie i wsparcie techniczne platformy do obsługi szkoleń stacjonarnych oraz prowadzenia szkoleń e-learningowych oraz powiązaną z nią aplikacją na urządzenia mobilneURZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGOWarszawa
BZP582656-N-20202020-09-102020-09-21PNOŚwiadczenie usługi dostępu do sieci UPC na okres 24 miesięcyTELEWIZJA POLSKA S.A., BIURO ZAKUPÓW I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KRS SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY, XIII WYDZ. GOSPODARCZY KRS, NR KRS 0000100679, NIP 521—04—12—987 O KAPITALE ZAKŁADOWYM WPŁACONYM CAŁKOWICIE W WYS. 286 596 500, 00 ZŁWarszawa
BZP582361-N-20202020-09-102020-09-24PNOWybór firmy świadczącej usługę Security Operations Center (SOC)GÓRNOŚLĄSKIE TOWARZYSTWO LOTNICZE S.A.Katowice
BZP579336-N-20202020-09-102020-09-18PNOPrzedłużenie wsparcia technicznego dla urządzeń i oprogramowania FortigateNAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
TED423736-20202020-09-092020-10-12PNOPrzedłużenie wsparcia dla macierzy dyskowychPKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.Warszawa
TED423082-20202020-09-092020-09-24PNODostosowanie baz danych, cyfryzacja i digitalizacja rejestrów publicznych i ewidencji, metadaneWOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE – URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGOSzczecin
TED423080-20202020-09-092020-10-12PNOŚwiadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych – ZP-DI-3/20URZĄD DOZORU TECHNICZNEGOWarszawa
TED423078-20202020-09-092020-10-14PNODostawa i wdrożenie eUsług i oprogramowania dla Szpitalnego Systemu Informatycznego wraz z usługą migracji danych do nowego środowiska bazodanowego oraz dostawą niezbędnej infrastruktury technicznejSAMODZIELNY PUBLICZNY KLINICZNY SZPITAL OKULISTYCZNYWarszawa
TED423065-20202020-09-092020-10-12PNOZakup usług utrzymania i rozwoju platformy aplikacyjnej stanowiącej podstawę zintegrowanego systemu zarządzania Uniwersytetu WarszawskiegoUNIWERSYTET WARSZAWSKIWarszawa
TED422864-20202020-09-092020-10-12PNOZakup usługi utrzymania infrastruktury SIGGŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFIIWarszawa
TED422258-20202020-09-092020-10-12PNODostawę infrastruktury informatycznej na potrzeby realizacji projektu pt. „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego”ZWIĄZEK POWIATÓW WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGOPiotrków Trybunalski
TED422234-20202020-09-092020-10-12PNORozbudowa szpitalnych systemów HIS, modernizacja infrastruktury sprzętowej i sieciowej oraz dostawę platformy zintegrowanych systemów informatycznych dla: Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. w Międzyr..SZPITAL MIĘDZYRZECKI SP. Z O.O. W MIĘDZYRZECZUMiędzyrzecz
BZP583124-N-20202020-09-092020-09-17PNOZarządzanie Projektem realizowanym w systemie „zaprojektuj i wybuduj” wykonania dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę i na jej podstawie robót budowlanych i dostaw w ramach projektu pn.: „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Bochni” Projekt Nr POIS.02.02.00-00-0009/17-00 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 2.2 Gospodarka Odpadami Komunalnymi, oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmiany klimatu, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020BOCHEŃSKIE ZAKŁADY USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O.Bochnia
BZP583111-N-20202020-09-092020-09-18PNODostawa oprogramowania niezbędnego do realizacji projektu pn. „Portal e-mieszkańca”GMINA BIAŁOBRZEGIBiałobrzegi
BZP582962-N-20202020-09-092020-09-18PNODostawa wodomierzy i zestawu do zdalnego odczytu wraz z oprogramowaniem i serwisem online oraz ich montaż i uruchomienieGMINA BORKIBorki
BZP582880-N-20202020-09-092020-09-17PNODostawa, instalacja i konfiguracja central alarmowych systemu selektywnego alarmowania jednostek OSP.KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIEWarszawa
BZP582855-N-20202020-09-092020-09-17PNOWykupienie usług wsparcia technicznego dla oprogramowania firmy IBM.MIASTO POZNAŃPoznań
BZP581126-N-20202020-09-092020-09-17PNODostawa oprogramowania graficznego na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.MIASTO NOWY SĄCZNowy Sącz
TED420719-20202020-09-082020-10-08PNOWykonanie, dostawa i wdrożenie systemu – Referencyjna Baza Osób i Centralny System Słowników oraz świadczenie asysty technicznej i konserwacji dla systemuGMINA MIEJSKA KRAKÓW – URZĄD MIASTA KRAKOWAKraków
TED420671-20202020-09-082020-10-09PNOAudyt dostępności cyfrowej stron internetowych podmiotów publicznychMINISTERSTWO CYFRYZACJIWarszawa
BZP582497-N-20202020-09-082020-09-16PNOKonserwacja wałów przeciwpowodziowych na terenie działania Zarządu Zlewni w Legnicy (3 części)PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE—ZARZĄD ZLEWNI WROCŁAWWarszawa
BZP582014-N-20202020-09-082020-09-17PNOUsługa utrzymania, wsparcia i rozwoju systemu Polski Zasób Normalizacyjny (PZN)POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY—WIFWarszawa
TED418443-20202020-09-072020-10-09PNOUsługi dotyczące systemu WUP-Viator w zakresie rozwoju, administrowania, usuwania awarii i błędów oraz wsparcia użytkownikówMINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJWarszawa
TED418405-20202020-09-072020-10-09PNOAktualizacja i wsparcie oprogramowaniaIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ WE WROCŁAWIUWrocław
BZP582151-N-20202020-09-072020-09-16PNONadzór autorski nad oprogramowaniem HIS/ERP CGM Polska, serwis oprogramowania HIS/ERP CGM Polska, dzierżawa urządzeń koniecznych do utrzymania ciągłości działania.SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 W LUBLINIELublin
BZP582085-N-20202020-09-072020-09-15PNOSerwis pogwarancyjny sprzętu serwerowego DellCENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH W BIAŁYMSTOKUBiałystok
BZP581909-N-20202020-09-072020-09-18PNOCyfryzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie digitalizacji dokumentacji źródłowej zgromadzonej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Ostrołęce oraz utworzenie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) i bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) dla gminy KadzidłoPOWIAT OSTROŁĘCKIOstrołęka
BZP580294-N-20202020-09-072020-09-15PNOwykonanie komputerowej gry symulacyjnej z zakresu projektowania uniwersalnego dla Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach, w ramach Projektu „Doświadcz tego sam”UNIWERSYTET PRZYRODNICZO—HUMANISTYCZNY W SIEDLCACHSiedlce
TED416620-20202020-09-042020-10-07PNODostawa, wdrożenie i utrzymanie systemu Software Asset Management w Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.oPOLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O.Tarnów
TED415318-20202020-09-042020-10-06PNOZakup wsparcia dla oprogramowania narzędziowego CA API GatewayNARODOWY BANK POLSKIWarszawa
TED413863-20202020-09-042020-10-12PNODostawa i wdrożenie infrastruktury serwerowej i sieciowej oraz oprogramowania dla szpitalnego systemu informatycznego (SSI)SZPITAL SPECJALISTYCZNY DUCHA ŚWIĘTEGOSandomierz
TED413821-20202020-09-042020-09-16PNOSprzedaż i dostarczenie oprogramowania standardowego z licencjami na czas nieokreślony i prawem do uaktualniania wraz ze standardowymi usługami wsparcia, pakietów subskrypcji usług standardowych i o …POCZTA POLSKA S.A.Warszawa
TED413760-20202020-09-042020-10-06PNOZakup sprzętu i oprogramowania oraz wykupienie serwisu/supportu dla posiadanego przez CPD MSWiA sprzętu i oprogramowaniaCENTRUM PERSONALIZACJI DOKUMENTÓW MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJIWarszawa
BZP581324-N-20202020-09-042020-09-14PNODostawa sprzętu serwerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem i potrzebnym wsparciem dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. WarszawyZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M.ST. WARSZAWYWarszawa
BZP581282-N-20202020-09-042020-09-14PNOUsługa wyceny rynkowej praw własności intelektualnej (w szczególności praw własności przemysłowej oraz praw do know-how)UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIUPoznań
BZP573402-N-20202020-09-042020-09-14PNORozbudowa systemu zdalnego dostępu Pulse Connect SecureNAJWYŻSZA IZBA KONTROLIWarszawa
BZP581252-N-20202020-09-032020-09-11PNOUSŁUGA NADZORU AUTORSKIEGO I SERWISU OPROGRAMOWANIA INFOMEDICA I OPTIMEDZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W OŚWIĘCIMIUOświęcim
BZP581243-N-20202020-09-032020-09-11PNOZałożenie bazy danych EGiB dla obszaru powiatu słubickiegoSKARB PAŃSTWA REPREZENTOWANY PRZEZ STAROSTĘ POWIATU SŁUBICKIEGOSłubice
BZP581186-N-20202020-09-032020-09-11PNOWyłonienie wykonawcy w zakresie wykonania I Etapu rozbudowy internetowego systemu informatycznego „Strefa Projektów UJ” w Uniwersytecie JagiellońskimUNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP581078-N-20202020-09-032020-09-11PNOUsługę opieki technicznej: serwisu i subskrypcji dla systemu medycznego użytkowanego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w LubartowieSAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJLubartów
BZP581057-N-20202020-09-032020-09-14PNOSukcesywne świadczenie usług tłumaczeń tekstów, w tym o charakterze prawniczym, z języka polskiego na język angielski (w formie tłumaczeń zwykłych oraz przysięgłych) oraz korekt tłumaczenia tekstów w języku angielskim, na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach projektu PPI/WTP/2019/1/00036/U/01UNIWERSYTET SZCZECIŃSKISzczecin
BZP581008-N-20202020-09-032020-09-14PNOSprzedaż wraz z dostawą wysokospecjalistycznego sprzętu informatycznego dla Urzędu Miasta Sopotu z podziałem na części – 2 częściGMINA MIASTA SOPOTUSopot
BZP580874-N-20202020-09-032020-09-11PNOWyposażenie laboratorium komputerowego dla Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu w ramach Dydaktycznej inicjatywy doskonałościMAŁOPOLSKA UCZENIA PAŃSTWOWA IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIUOświęcim
BZP580850-N-20202020-09-032020-09-11PNOStworzenie strony responsywnej – e-przewodnika Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi pt. Włókiennicze tkanki ŁodziCENTRALNE MUZEUM WŁÓKIENNICTWA W ŁODZIŁódź
BZP580713-N-20202020-09-032020-09-18PNOŚwiadczenie usługi serwisowej utrzymania systemu telekomunikacyjnego w Uniwersyteckim Centrum KlinicznymUNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNEGdańsk
BZP580366-N-20202020-09-032020-09-15PNOUsługa polegająca na serwisie technicznym systemu informatycznego eksploatowanego w SzpitaluSAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZYBydgoszcz
TED411742-20202020-09-022020-10-05PNOPrzedłużenie wsparcia technicznego oprogramowania Red Hat JBoss wraz z dostawą subskrypcjiCENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKIWarszawa
TED411741-20202020-09-022020-10-05PNOBudowa, wdrożenie, serwis oraz rozwój systemu pn. Portal danych m.st. WarszawyMIASTO STOŁECZNE WARSZAWAWarszawa
TED411735-20202020-09-022020-09-15PNOZak. usł. serwisu pogwaranc. sprzętu dla central. syst. informat. CPD, tj. CSIP, CSD, ERCDŚ CBŚP i BSW, SIO, SYNAPS, SEWN, SESPOL, SWLP, sieci teleinfor. CBŚP, Child Alert 1. system ewidencji środk. trwałych, ZSODEKOMENDA GŁÓWNA POLICJIWarszawa
TED411731-20202020-09-022020-09-14PNOŚwiadcz.usługi Multikanałowego Centrum Pomocy Przedsiębiorcy ze stale aktualizow.bazą wiedzy dostępn.za pomocą różn. środk. komunik. elektron.,tworzon. na potrzeby funkcjon. Punktu Informacji dla PrzedsMINISTERSTWO ROZWOJUWarszawa
TED411701-20202020-09-022020-10-05PNODostawa i wdrożenie eUsług i oprogramowania dla Szpitalnego Systemu Informatycznego wraz z usługą migracji danych do nowego środowiska bazodanowego – DZPUCK.262.108.2020UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGOWarszawa
TED411691-20202020-09-022020-10-14PNOUsługi serwisowe wraz z nadzorem autorskim zintegrowanego szpitalnego systemu informatycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w ŁęczycyZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁĘCZYCYŁęczyca
TED411020-20202020-09-022020-10-05PNODostawa zintegrowanego oprogramowania do zarządzania komputerami i urządzeniami przenośnymi oraz świadczenie innych usług na rzecz sądów powszechnychSĄD APELACYJNY W KRAKOWIE (ZAMAWIAJĄCY), REPREZENTOWANY PRZEZ CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJKraków
TED411019-20202020-09-022020-09-30PNODostawa urządzeń Firewall, z dodatkowymi funkcjonalnościami, oraz dostawa nowego systemu zarządzania przestrzenią dyskową oraz kopii zapasowych, dla Filmoteki Narodowej – Instytutu AudiowizualnegoFILMOTEKA NARODOWA – INSTYTUT AUDIOWIZUALNYWarszawa
BZP580650-N-20202020-09-022020-09-11PNOZapewnienie asysty technicznej i wsparcia dla oprogramowania do przyjmowania zgłoszeń od użytkowników oraz kontroli ich realizacjiGDAŃSKIE CENTRUM INFORMATYCZNEGdańsk
BZP580599-N-20202020-09-022020-09-16PNODostarczenie i wdrożenie systemu zarządzania pasem drogowym dla Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-BiałejMIASTO BIELSKO—BIAŁA—MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W BIELSKU—BIAŁEJBielsko-Biała
BZP580537-N-20202020-09-022020-09-11PNOPrzeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Ożarów MazowieckiBURMISTRZ MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKIOżarów Mazowiecki
TED409528-20202020-09-012020-10-16PNOZainstalowanie parkomatów do obsługi strefy płatnego parkowania w ToruniuMIEJSKI ZARZĄD DRÓGToruń
TED409504-20202020-09-012020-10-06PNOUsługa serwisu pogwarancyjnegoINSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ – KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMUWarszawa
TED408867-20202020-09-012020-10-05PNOModernizacja środowisk zarządzania domeną BG AMW oraz usług współpracującychAKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTEGdynia
TED408856-20202020-09-012020-10-05PNORozbudowa rozwiązania 3DC do postaci prywatnej chmury obliczeniowej RON PłnCENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI SIŁ ZBROJNYCHWarszawa
BZP579982-N-20202020-09-012020-09-11PNOPrzedłużenie licencji, gwarancji i wparcia technicznego na urządzenia i oprogramowanie do Centrum Przetwarzania Danych w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w Opolu.OPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W OPOLUOpole
BZP579974-N-20202020-09-012020-09-09PNODostawa oprogramowania do prowadzenia spotkań onlineOŚRODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
BZP579892-N-20202020-09-012020-09-11PNOrozbudowa infrastruktury informatycznej Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie.INSTYTUT NAFTY I GAZU—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYKraków
BZP579766-N-20202020-09-012020-09-11PNOŚwiadczenie usługi serwisu powdrożeniowego systemu INFOR LNAGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A.Warszawa
BZP579615-N-20202020-09-012020-09-17PNOBudowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie miasta Czempinia.GMINA CZEMPIŃCzempiń
BZP579574-N-20202020-09-012020-09-10PNOPrzeprowadzenie kampanii promocyjnej: Energia MłodychPOLITECHNIKA ŁÓDZKA, ZAMÓWIENIA PUBLICZNEŁódź
BZP579119-N-20202020-09-012020-09-09PNOPoprawa jakości metadanych dla zbiorów Fototeki Biblioteki Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w systemie Collection Index + (2.42a) zgodnie ze standardem Spectrum wytypowanych do Projektu Operacyjnego Polska Cyfrowa – Dziedzictwo chopinowskie w otwartym dostępieNARODOWY INSTYTUT FRYDERYKA CHOPINAWarszawa
TED406774-20202020-08-312020-10-01PNORozbudowa posiadanego systemu BD CATO o dodatkowe licencjeUNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE IM. PROF. K. GIBIŃSKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACHKatowice
BZP579656-N-20202020-08-312020-09-10PNODostawa wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zamontowaniem, dostarczeniem instrukcji stanowiskowej i jej wdrożeniem, serwisowaniem i gwarancją wyposażenia meblowego do Jednostek Organizacyjnych i Administracyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, z podziałem na pięć części.UNIWERSYTET MEDYCZNY W BIAŁYMSTOKUBiałystok
BZP579629-N-20202020-08-312020-09-22PNO„Modernizacja systemu automatyki Starego Jazu na rzece Odrze w m. Kędzierzyn-Koźle”PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W GLIWICACHWarszawa
BZP579601-N-20202020-08-312020-09-14PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie zaprojektowania i wykonania portalu edukacyjnego DORADAUNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP579599-N-20202020-08-312020-09-09PNOŚwiadczenie usług stałego dostępu do Internetu dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy oraz jednostek terenowych w latach 2020/2022WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO—POMORSKIE, PL. TEATRALNY 2, 87—100 TORUŃ, KRAJOWY NUMER IDENTYFIKACYJNY 9561969539 W IMIENIU KTÓREGO DZIAŁA ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZYBydgoszcz
BZP579591-N-20202020-08-312020-09-08PNO„Opracowanie i uruchomienie internetowego serwisu informacyjnego Urzędu Miasta Iławy i wybranych miejskich jednostek organizacyjnych”GMINA MIEJSKA IŁAWAIława
BZP579473-N-20202020-08-312020-09-10PNOZałożenie geodezyjnej ewidencji sieci wodociągowej (GESUT) w granicach administracyjnych m. SuwałkiMIASTO SUWAŁKISuwałki
BZP579455-N-20202020-08-312020-09-08PNOOpracowanie bazy danych GESUT z formy analogowej do cyfrowej dla Gminy Ostrów Wielkopolski, Miasta Nowe Skalmierzyce, Miasta Odolanów, Miasta RaszkówSTAROSTWO POWIATOWE W OSTROWIE WIELKOPOLSKIMOstrów Wielkopolski
BZP579313-N-20202020-08-312020-09-09PNOPrzetarg nieograniczony na rozbudowę istniejącego środowiska wirtualnego wraz z usługą chmurową dla Centrum Funduszy Europejskich dla Energetyki Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie.INSTYTUT NAFTY I GAZU—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYKraków
BZP579155-N-20202020-08-312020-09-08PNOUsługa serwisowa nad oprogramowaniem InfoMedica/AMMS (2)SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZESPÓŁ SZPITALI MIEJSKICH W CHORZOWIEChorzów
BZP578519-N-20202020-08-312020-09-08PNODostawa i wdrożenie systemu druku podążającego dla Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy (Zadanie realizowane jest w ramach projektu pt. "Wzmocnienie zdolności administracyjnych Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w procesie integracji obywateli państw trzecich - etap II", nr projektu 1/10-2019/OG-FAMI, współfinansowanego z Programu Krajowego FUNDUSZU AZYLU, MIGRACJI I INTEGRACJI)KUJAWSKO—POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY, BIURO FINANSOWO—INWESTYCYJNEBydgoszcz
BZP561445-N-20202020-08-312020-09-11PNOMultimedialne Przedszkole – wyposażenie pracowni informatycznej w Publicznym Przedszkolu nr 30 im. Krasnala Hałabały w KaliszuPUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 30 IM KRASNALA HAŁABAŁY W KALISZUKalisz
TED405714-20202020-08-282020-09-30PNOUsługi serwisu oraz wsparcia technicznego dla systemów OT dla PGE EC SA, Oddział Elektrociepłownia w ZgierzuPGE ENERGIA CIEPŁA S.A.Warszawa
TED404552-20202020-08-282020-09-30PNOObsługa punktów zimowego utrzymania dróg (PZUD) w Rejonie Augustów, Białystok, Bielsk Podlaski, Łomża, Suwałki i Zambrów w podziale na 6 częściGENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD, ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKUBiałystok
TED404513-20202020-08-282020-09-30PNOWsparcie Zamawiającego w realizacji testów systemu P1 w ramach projektu „Elektroniczna platforma gromadzenia, analizy i udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych” (projekt P1) oraz inCENTRUM E—ZDROWIAWarszawa
TED404511-20202020-08-282020-09-29PNOObsługa środowiska teleinformatycznego Centrum OnkologiiCENTRUM ONKOLOGII W BYDGOSZCZY IM. PROF. FRANCISZKA ŁUKASZCZYKA W BYDGOSZCZYBydgoszcz
TED404506-20202020-08-282020-09-09PNODokończenie budowy projektu pn. „Elektroniczna platforma gromadzenia, analizy i udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych (Projekt P1) oraz jego rozwój”CENTRUM E—ZDROWIAWarszawa
TED404433-20202020-08-282020-09-29PNOZakup usługi wsparcia specjalistycznego i doradztwa eksperckiego w realizacji zadań projektu Feniks związanych z budową ZSINARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALAWarszawa
TED403049-20202020-08-282020-09-30PNODostawa urządzeń firewall, z dodatkowymi funkcjonalnościami, oraz dostawa nowego systemu zarządzania przestrzenią dyskową oraz kopii zapasowych, dla Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego dla ..FILMOTEKA NARODOWA – INSTYTUT AUDIOWIZUALNYWarszawa
TED403000-20202020-08-282020-10-01PNODostawa i wdrożenie infrastruktury serwerowej i komputerowej oraz oprogramowania dla medycznego systemu informatycznego (MSI)SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ, CENTRALNY OŚRODEK MEDYCYNY SPORTOWEJWarszawa
TED402952-20202020-08-282020-09-29PNODostawa sprzętu i wdrożenie oprogramowania na potrzeby projektu: „Modernizacja i rozbudowa systemów teleinformatycznych o elektroniczną dokumentację medyczną i e-usługi”SAMODZIELNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. MIKOLAJA KOPERNIKA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIMPiotrków Trybunalski
BZP578753-N-20202020-08-282020-09-08PNORozbudowa systemu zarządzania konfiguracją środowiska WindowsCENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIUWrocław
BZP578714-N-20202020-08-282020-09-07PNOUsługa migracji danych opisowych i geometrycznych ze struktur dotychczas eksploatowanych baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz ewidencji zasobu nieruchomości do struktur baz danych systemu oprogramowania EWID 2007, uruchomienie e-usług, szkolenia pracowników.GMINA DĄBROWA GÓRNICZADąbrowa Górnicza
BZP578871-N-20202020-08-272020-09-07PNO„Usługa przebudowy (zaprogramowania) serwisu utrzymanego w sieci Internet pod adresem www.instytutpileckiego.pl”INSTYTUT SOLIDARNOŚCI I MĘSTWAWarszawa
BZP578840-N-20202020-08-272020-09-04PNOZakup usługi rocznego wsparcia technicznego (supportu), zapewnienie dostępu do aktualizacji oprogramowania wraz z udzieleniem właściwych licencji, dla urządzeń firewall Check Point 12600 (2 szt.) i Checkpoint 1180 (4 szt.) dostarczonych w ramach projektu e-PRz.Zakup rocznego wsparcia ProSupport Plus dla macierzy Dell EMC.POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZARzeszów
BZP578778-N-20202020-08-272020-09-07PNO„Inwentaryzacja punktów istniejącej osnowy wysokościowej wszystkich klas oraz wykonanie projektu technicznego modernizacji szczegółowej wysokościowej i wielofunkcyjnej osnowy geodezyjnej na obszarze powiatu drawskiego”POWIAT DRAWSKIDrawsko Pomorskie
BZP578743-N-20202020-08-272020-09-04PNOstworzenie dostępnej strony internetowej Biura ds. Osób Niepełnosprawnych AGH w ramach projektu POWR.03.05.00-00-A076 - KC-zp.272-347/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICAKraków
BZP578289-N-20202020-08-272020-09-08PNOUsługa opracowania programistycznego platformy internetowej do zarządzania gospodarstwem rolnym wraz z przeprowadzeniem wstępnych badań użytkowników.GMINA BISKUPIECBiskupiec
TED400940-20202020-08-262020-09-07PNOPrzeprowadzenie działań promocyjnych dla potrzeb realizacji projektu „Startupowa Małopolska – wsparcie przedsiębiorczości w regionie”WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIEKraków
TED400906-20202020-08-262020-09-28PNOBadanie: Ewaluacja działań podejmowanych w zakresie opieki nad dzieckiem do lat 3 i usług opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci w wieku przedszkolnym w ramach RPO WM 2014–2020WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIEWarszawa
TED400884-20202020-08-262020-09-29PNOŚwiadczenie usługi asysty technicznej systemu Podlaski System Informacyjny e-ZdrowieWOJEWÓDZTWO PODLASKIEBiałystok
TED400294-20202020-08-262020-09-28PNORozbudowa macierzy NetApp AFF A300 i macierzy NetApp FAS 2720 wraz z wykupieniem gwarancji i wsparcia technicznego producentaSKARB PAŃSTWA – URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJWarszawa
TED400282-20202020-08-262020-10-02PNOWdrożenie i integracja e-Usług oraz dostawa i instalacja infrastruktury teleinformatycznej w ramach realizacji projektu pn. „Wprowadzenie nowoczesnych e-Usług w podmiotach leczniczych (..)"SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY IM. PROF. WITOLDA ORŁOWSKIEGOWarszawa
TED400272-20202020-08-262020-10-01PNODostawa oraz wdrożenie szpitalnego systemu informatycznego (HIS) oraz systemu dla opieki ambulatoryjnej dla Medycyny Pracy wraz z instruktażem stanowiskowym pracowników Instytutu Medycyny Pracy w ŁodziINSTYTUT MEDYCYNY PRACY IM. PROF DRA MED. JERZEGO NOFERAŁódź
BZP578344-N-20202020-08-262020-09-03PNODostawa wsparcia technicznego dla oprogramowania VeeamPOWIATOWY URZĄD PRACY WE WROCŁAWIUWrocław
BZP578296-N-20202020-08-262020-09-08PNO„Świadczenie usług serwisu pogwarancyjnego oraz usług wsparcia technicznego dla infrastruktury serwerowej i innych urządzeń będących w posiadaniu Zamawiającego”MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJWarszawa
BZP578249-N-20202020-08-262020-09-04PNOPRZETARG NIEOGRANICZONY NA CYFRYZACJĘ CZĘŚCI ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO W POWIECIE ŁAŃCUCKIM WRAZ Z ZASILENIEM BAZY PZGIKPOWIAT ŁAŃCUCKIŁańcut
BZP578173-N-20202020-08-262020-09-07PNOUsługa serwisowania i nadzoru autorskiego systemu RIS i PACS firmy ALTERISUNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM. JANA MIKULICZA—RADECKIEGOWrocław
BZP578067-N-20202020-08-262020-09-10PNO„Adaptacja pomieszczenia na serwerownię” na potrzeby realizacji projektu „Cyfrowe udostępnianie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi” współfinansowanego w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, Poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.MUZEUM SZTUKI W ŁODZIŁódź
BZP578041-N-20202020-08-262020-09-03PNOAktualizacja, wsparcie techniczne oraz rozbudowa aplikacji do planowania rozkładów zajęć dydaktycznych zamawianej na potrzeby Sekcji Planowania Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej PodlaskiejPAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJBiała Podlaska
BZP577977-N-20202020-08-262020-09-04PNOCyfryzacja materiałów źródłowych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Starostwa Powiatowego w PrzemyśluSTAROSTWO POWIATOWE W PRZEMYŚLUPrzemyśl
BZP576723-N-20202020-08-262020-09-04PNOSerwis oprogramowania - usługa asysty technicznej w odniesieniu do programów Veem funkcjonujących w Urzędzie Miejskim w BiałymstokuCENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH W BIAŁYMSTOKUBiałystok
TED399478-20202020-08-252020-09-28PNOModernizacja i rozbudowa zasobów przetwarzania danych na potrzeby Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.AMIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M.ST. WARSZAWIE S.A. ZAREJESTROWANE W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM W SĄDZIE REJONOWYM DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO POD NUMEREM KRS 0000146138Warszawa
TED398943-20202020-08-252020-09-25PNO„Zapewnienie dostępu do sieci teleinformatycznej (Internetu) w obiektach Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie”PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE – REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIEWarszawa
BZP577550-N-20202020-08-252020-09-07PNOProjekt i wykonanie prototypu kompletu mat do masażu wraz z przeprowadzeniem wstępnych badań użytkownikówGMINA BISKUPIECBiskupiec
BZP577543-N-20202020-08-252020-09-09PNOModernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej dla potrzeb Instytutu Ochrony ZdrowiaPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNO—EKONOMICZNA IM. KS. BRONISŁAWA MARKIEWICZA W JAROSŁAWIUJarosław
BZP577453-N-20202020-08-252020-09-02PNODostawa audioguidów do Pałacyku Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku, oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach. Projekt pod nazwą Nowoczesne muzeum - zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej Muzeum Narodowego w Kielcach realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz Województwa Świętokrzyskiego w ramach Programu Infrastruktura Kultury 2020.MUZEUM NARODOWE W KIELCACHKielce
TED396701-20202020-08-242020-09-24PNOWytworzenie, dostawa, wdrożenie narzędzi dla rozwiązań dziedzinowych, portali, uruchomienie e-usług, dostawę infrastruktury sprzętowo-programowej oraz teleinformatycznej dla Urzędu Marszałkowskiego..WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE – URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGOSzczecin
BZP577429-N-20202020-08-242020-09-02PNODostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W TORUNIUToruń
BZP577420-N-20202020-08-242020-09-01PNOUsługa serwisu pogwarancyjnego dla urządzeń będących na wyposażeniu ZamawiającegoCENTRUM INFORMATYCZNE EDUKACJIWarszawa
BZP577396-N-20202020-08-242020-09-15PNO: Nabycie subskrypcji na kompleksową usługę serwisowania w celu utrzymania ciągłości pracy systemu bibliotecznego VIRTUA i dostarczania nowych wersji licencjonowanego oprogramowania VIRTUA dla Biblioteki Politechniki Gdańskiej i bibliotek Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (TZB)POLITECHNIKA GDAŃSKAGdańsk
BZP577315-N-20202020-08-242020-09-03PNOPełnienie funkcji ekspertów na potrzeby realizacji projektu pn.: ''Innovative hospital ward refurbishment solutions to minimise disruption, improve patient outcomes and enhance environmental sustainability" realizowanego w ramach grantu pn.: Collaborative Innovation Procurement Action to Improve the Efficiency, Quality and Sustainability of Healthcare — EcoQUlP Plus’ finansowanego ze środków Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME) na mocy uprawnień przekazanych przez Komisję Europejską (Grant Agreement number: 857790 — EcoQUIP Pliis-COS-PP)-2018-2-01)ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJSucha Beskidzka
BZP577305-N-20202020-08-242020-09-02PNODostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w związku z realizacją przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 ”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 – Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu SpołecznegoMIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W TORUNIUToruń
BZP577205-N-20202020-08-242020-09-02PNOOPRACOWANIE ORTOFOTOPLANÓW W OBSZARZE POWIATU WROCŁAWSKIEGO NA PODSTAWIE ARCHIWALNYCH ZDJĘĆ LOTNICZYCHPOWIAT WROCŁAWSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU WROCŁAWSKIEGOWrocław
BZP575205-N-20202020-08-242020-09-02PNOOpracowanie materiałów do repozytorium cyfrowegoNARODOWY INSTYTUT FRYDERYKA CHOPINAWarszawa
TED393821-20202020-08-212020-09-23PNOKompleksowa obsługa medialna Ministerstwa ŚrodowiskaKOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ MEDIALNĄ MINISTERSTWA ŚRODOWISKAWarszawa
TED393811-20202020-08-212020-09-29PNOUsługa opracowania i udostępnienia oprogramowania służącego jako przewodnik informacyjny dla studentów i kadry z zagranicyUNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIELublin
TED393709-20202020-08-212020-09-23PNOUnowocześnienie i rozbudowa funkcjonalności wybranych modułów w części medycznej posiadanego i eksploatowanego systemu informatycznegoSPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. E. SZCZEKLIKA W TARNOWIETarnów
TED393698-20202020-08-212020-09-21PNOZakup usług rozszerzonego serwisu urządzeń sieciowychNARODOWY BANK POLSKIWarszawa
TED392310-20202020-08-212020-09-25PNODostawa i wdrożenie systemu do zarządzania informacją i zdarzeniami bezpieczeństwa klasy SIEM (ang. Security Information and Event Management), gromadzącego i korelującego informacje z systemów, ..GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNYWarszawa
TED392256-20202020-08-212020-09-22PNODostawa odczynników dla Zakładu Diagnostyki wraz z dzierżawą urządzeń (DFP.271.101.2020.AB)SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIEKraków
BZP576945-N-20202020-08-212020-09-02PNOZakup usługi rocznego serwisu i subskrypcji bezpieczeństwa dla posiadanych przez Uniwersytet Szczeciński urządzeń firmy FortinetUNIWERSYTET SZCZECIŃSKISzczecin
BZP576933-N-20202020-08-212020-08-31PNOOdnowienie serwisu producenta Cisco dla centralnej serwerowni WAT na 36 miesięcyWOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGOWarszawa
BZP576892-N-20202020-08-212020-09-01PNOPrzedłużenie pakietów licencji w podziale na 2 zadaniaNARODOWY INSTYTUT DZIEDZICTWAWarszawa
BZP576821-N-20202020-08-212020-08-31PNORozbudowa gminnej sieci wodociągowej w miejscowości Rogóźno i Zezulin Drugi niezbędnej do sprawnego i ciągłego dostarczania i zaopatrzenia w wodę infrastruktury turystycznej. Dostawa zestawu inkasenckiego wraz z kartą do odczytu radiowego i oprogramowaniem, serwis internetowy, dostawa i montaż wodomierzy elektronicznych z modułem radiowym – 153 szt.GMINA LUDWINLudwin
BZP576734-N-20202020-08-212020-09-01PNOPrzedmiotem zamówienia jest zakup usługi dostępu sieciowego do wielodziedzinowej bazy video-artykułów dla Uniwersytetu Przyrodniczego we WrocławiuUNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIUWrocław
BZP576303-N-20202020-08-212020-08-31PNOWykonanie internetowego serwisu służącego do obsługi Punktu kontaktowego do spraw wyrobów budowlanych wraz z dostawą i instalacją systemu zarządzania treścią (CMS).GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGOWarszawa
BZP576637-N-20202020-08-202020-08-28PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie usług wsparcia technicznego systemu wideokonferencyjnego dla Centrum Zdalnego Nauczania UJUNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP576118-N-20202020-08-202020-08-28PNOUsługa serwisowa nad oprogramowaniem InfoMedica/AMMSSAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZESPÓŁ SZPITALI MIEJSKICH W CHORZOWIEChorzów
BZP576059-N-20202020-08-202020-08-28PNOŚwiadczenie usług dla portalu DIGITEX.cmwl.pl – wirtualne zasoby Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi (II edycja), polegających na wykonaniu dwóch wystaw cyfrowych oraz na świadczeniu usługi hostingu dla całego portalu DIGITEXCENTRALNE MUZEUM WŁÓKIENNICTWA W ŁODZIŁódź
BZP574511-N-20202020-08-202020-08-28PNOŚwiadczenie usług wsparcia technicznego dla oprogramowania Check PointRZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJIWarszawa