ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

w branży teleinformatycznej

Barometr

Barometr PIIT to serwis prezentujący aktualny stan rynku zamówień publicznych. Udostępnia dane dotyczące liczby oraz warości udzielanych zamówień publicznych kierowanych do branży ICT, a także różne wskaźniki rynku.

Biuletyny

Listy ogłoszeń dotyczących branży ICT, opublikowanych w Biuletynie Zamówień Publicznych i w suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej oraz orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej

Dobre praktyki


Opisy przedmiotów zamówienia, pozacenowe kryteria oceny ofert oraz klauzule umowne zalecane przez PIIT, UZP oraz niemiecką izbę teleinformatyczną Bitkom

Akademia Zamówień Publicznych

Bezpłatne szkolenia dla zamawiających i wykonawców w formie webinariów zawierają najnowszą wiedzę, również na temat planowanych wkrótce zmian w PZP

Zamówienia publiczne w sieci

Serwis monitoruje szereg źródeł informacji i udostępnia wiadomości, które mogą mieć znaczenie dla członków Izby ubiegających się o zamówienia publiczne.

Wsparcie merytoryczne członków PIIT


Wsparcie dla członków PIIT, w przypadkach gdy występują oni do PIIT o pomoc związaną ze stosowaniem prawa PZP

Prawo ZP

Akty prawne krajowe i europejskie, obowiązujące i planowane, mające istotne znaczenie dla osób udzielających zamówień publicznych, a także ubiegających się o ich uzyskanie

e-zamówienia

Serwis zawiera łącza do opublikowanych przez Ministerstwo Cyfryzacji dokumentów dotyczących planowanej informatyzacji procesu udzielania zamówień publicznych oraz kalendarium związanych z nią wydarzeń

Inne serwisy


Zestaw łączy odsyłających do wybranych portali krajowych i europejskich związanych z tworzeniem, publikowaniem i interpretowaniem prawa