Informatyzacja ZP

iTexa dysponując unikalną wiedzą dotyczącą zarówno prawa zamówień publicznych, jak też wiedzą teleinformatyczną bierze chętnie udział w tworzeniu projektów systemów wspomagających udzielanie zamówień publicznych.

Informatyzacja zamówień publicznych stała się obecnie koniecznością, która wynika z określonych przepisów prawa. Więcej na ten temat przeczytać można obok (lub poniżej).

Stosowanie środków elektronicznych, niemal bez wyjątku jest konieczne w:

  • komunikacji zamawiającego z wykonawcami w tym w publikacji ogłoszeń,
  • składaniu ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
  • składaniu oświadczeń, w tym oświadczenia składanego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ),
  • prowadzeniu aukcji elektronicznej,
  • udzielaniu zamówień w licytacji elektronicznej,
  • prowadzeniu dynamicznego systemu zakupów.

Oprócz tych obligatoryjnych obszarów informatyzacji, które powinny być zapewnione centralnie, potrzeby zamawiających, szczególnie tych dużych są znacznie większe i z całą pewnością zaowocują wkrótce nowymi zamówieniami. W realizacji tych zamówień iTexa jest partnerem, który w ogromnym stopniu uprawdopodobnia sukces projektu.

Zapraszamy do współpracy.